Pašvaldības apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Publicēts Piektdiena, 04 Janvāris 2019

02.01.2020. rīkojums Nr. 1-9/1 "Par maksas pakalpojumu izcenojumu"

  1. Stacionārā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 47.50 (četrdesmit septiņi euro un 50 centi) un pavadonim euro 18.64 (astoņpadsmit euro un 64 centi)
  2. Mātes/tēva/likumiskā pārstāvja ar bērnu līdz 1 gada vecumam uzturēšanās par vienu diennakti euro 38.98 (trīsdesmit astoņi euro un 98 centi)
  3. Krīzes situācijā bērnam par vienu diennakti – euro 20.34 (divdesmit euro un 34centi)
  4. Krīzes situācijā personai/pavadošai personai par vienu diennakti – euro 18.64 (astoņpadsmit euro un 64 centi)
  5. Psihologa konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā – euro 25.00 (divdesmit pieci euro un 00 centi)
  6. Sociālā darbinieka konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā -euro 8.07 (astoņi euro un 07 centi)
  7. Silto smilšu iekārtas un Dabas vides estētikas metodes konsultācija – euro 25.00 ( divdesmit piecieuro 00 centi)
  8. Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) bērnam - euro 60.00 ( sešdesmit euro 00 centi)
  9. Psihologa konsultācija, izmantojot Marte Meo terapijas metodi, – euro 25.00 (divdesmit pieci euro 00 centi).
  10. Klienta psiholoģiskā izpēte pēc pieprasījuma - euro 100.00 ( viens simts euro 00 centi).

 

Maksas pakalpojuma līguma veidlapa