Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Pašvaldības apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Publicēts Piektdiena, 05 Janvāris 2024

05.01.2024. rīkojums Nr. 1-9/2   "Par maksas pakalpojumu izcenojumu"

Ar 01.01.2024. noteikt samaksu par pakalpojumiem LRAC “Rasas pērles” klientiem :

 

 1. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 72.38 (septiņdesmit divi euro un 38 centi) un pavadonim euro 34.43 (trīsdesmit četri euro un 43 centi) līdz 30 dienu ilgam sociālās rehabilitācijas kursam;
 2. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 86.38 (astoņdesmit seši euro un 38 centi) un pavadonim euro 34.43 (trīsdesmit četri euro un 43 centi) līdz 60 dienu ilgam sociālās rehabiliotācijas kursam;
 3. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti pieaugušai personai euro 52.00 (piecdesmit divi euro un 00 centi) un klienta bērnam par uzturēšanos euro 32.24 (trīsdesmit divi euro un 24 centi);
 4. Krīzes situācijā bērnam par vienu diennakti – euro 52.42 (piecdesmit divi euro un 42 centi);
 5. Krīzes situācijā pieaugušai personai par vienu diennakti – euro 34.22 (trīsdesmit četri euro un 22 centi);
 6. Psihologa konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā – euro 35.00 (trīsdesmit pieci euro un 00 centi);
 7. Sociālā darbinieka konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā -euro 10.89 (desmit euro un 89 centi);
 8. Silto smilšu iekārtas un Dabas vides estētikas metodes konsultācija – euro 35.00  (trīsdesmit piecieuro 00 centi);
 9. Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) bērnam - euro 70.00  (septiņdesmit euro 00 centi);
 10. Psihologa konsultācija, izmantojot Marte Meo terapijas metodi, – euro 35.00 (trīsdesmitt pieci euro 00 centi);
 11. Klienta psiholoģiskā izpēte pēc pieprasījuma - euro 170.00 ( viens simts septiņdesmit euro 00 centi).

 

Maksas pakalpojuma līguma veidlapa

Mājas lapas iepriekšējais variants.