Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Pašvaldības apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Publicēts Piektdiena, 04 Janvāris 2019

04.01.2019. rīkojums Nr.1-9/1 „Par maksas pakalpojumu izcenojumu

  1. Stacionārā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 43.63 (četrdesmit trīs euro un 63 centi) un pavadonim euro 17.19 (septiņpadsmit euro un 19 centi)
  2. Mātes/tēva/likumiskā pārstāvja ar bērnu līdz 1 gada vecumam uzturēšanās par vienu diennakti euro 34.38 (trīsdesmit četri euro un 38 centi)
  3. Krīzes situācijā bērnam par vienu diennakti – euro 17.19 (septiņpadsmit euro un 19 centi)
  4. Krīzes situācijā personai/pavadošai personai par vienu diennakti – euro 17.19 (septiņpadsmit euro un 19 centi)
  5. Psihologa konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā – euro 25.00 (divdesmit pieci euro un 00 centi)
  6. Sociālā darbinieka konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā -euro 7.67 (septiņi euro un 67 centi)
  7. Silto smilšu iekārtas un Dabas vides estētikas metodes konsultācija – euro 25.00 ( divdesmit piecieuro 00 centi)
  8. Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) bērnam - euro 60.00 ( sešdesmit euro 00 centi)
  9. Psihologa konsultācija, izmantojot Marte Meo terapijas metodi, – euro 25.00 (divdesmit pieci euro 00 centi).
  10. Klienta psiholoģiskā izpēte pēc pieprasījuma - euro 100.00 ( viens simts euro 00 centi).

 

Maksas pakalpojuma līguma veidlapa

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.