Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

          

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM UN VARDARBĪBU VEIKUŠĀM PERSONĀM- dokuments PDF formātā


Projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” 2013.EEZ/PP/1/MEC/018/061 noslēguma pasākums

8. decembrī „Rasas pērlēs” notika projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni”, kurš ilga gadu un trīs mēnešus, noslēguma pasākums.

        Klātesošos uzrunāja projekta vadītāja Rita Hrustaļova, sakot paldies visai komandai, kuri strādāja pie tā realizācijas, īpaši Ilzei Andžai un profesionālajai „Rasas pērlēs” strādājošo komandai.Viņa uzsvēra, ka projekta galvenie mērķi sasniegti – ir izstrādāta un aprobēta vardarbībā ģimenē cietušu personu rehabilitācijas programma, kura paredz kompleksu darbu ar vardarbībā cietušajām un vardarbību veikušajām personām, lai novērstu vardarbības sekas un mazinātu tās cēloņus. Pielāgota materiālā bāze programmas ieviešanai, personālam nodrošinātas apmācības, rekonstruēta nodibinājuma mājas lapa www.rasasperles.lv .

         Par rehabilitācijas programmas aprobāciju un ieviešanu pastāstīja šīs programmas izstrādes un ieviešanas darba grupas vadītāja Ilze Andža. Projektā tika iesaistītas 84 personas un tā mērķis-sekmēt dažādu vardarbības gadījumu mazināšanos ģimenē ir sasniegts. Pavisam tika strādāts ar četrām mērķa grupām:1) vardarbībā cietušas personas, 2) vardarbībā cietušo bērnu vecāki, 3) vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas, un 4) vardarbību veikušās personas. Katra situācija tika izvērtēta individuāli, projektā iesaistītajām  personām sniegtas psihologa, psihoterapeita, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas. Projekta dalībnieki bija no visiem Latvijas reģioniem, bet visvairāk- 81 % no Latgales. Konsultāciju daļas vadītāja un sociālā darbiniece Sandra Ķikuste pastāstīja par problēmām, ar kurām nācās saskarties projekta gaitā, un to risinājumiem. Galvenā atziņa, - palīdzība jāsniedz visai ģimenei, bet tas darbojās ne visos gadījumos.Uz centru cilvēki braukuši ar samērā mazu informētību, dažādām motivācijas pakāpēm. Taču bijuši apmierināti ar konsultatīvo darbu, patīkami pārsteigti par iespēju darboties vecāku atbalsta mājas virtuvē, gatavot ēdienus, iemācīties gatavot sadzīvē noderīgas lietas, piemēram, tamborēt, tapot, marmorēt, šūt, adīt.  iededzināt kokā ar spirogrāfu utt. Daļai klientu labāk paticis fizisks darbs dārzā, siltumnīcā, pie apkārtnes sakopšanas  u.c.  Daudziem patikusi trenažieru zāles un saunas apmeklēšana, bet traucējuši smēķēšanas ierobežojumi. Psiholoģe/psihoterapeite Iveta Gargurne uzsvēra, ka projekta dalībnieki nodarbību laikā ne tikai iemācījās atpazīt vardarbību, bet arī ieguva zināšanas, kā sevi pasargāt turpmāk, kā veidot adekvātu saskarsmi ģimenes locekļu vidū bez agresijas, kā pozitīvi disciplinēt bērnus. Projektā iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas palīdzēs projekta klientiem dzīvot saticīgākā ģimenē.

 

Projekta gaita oktobrī, novembrī un decembrī

Publicēts Pirmdiena, 28 Decembris 2015

2015. gada pēdējā  ceturksnī  rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas):

 3 personas pabeigušas iepriekšējā atskaites periodā uzsākto rehabilitāciju,  5 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās.3 personas uzsākušas rehabilitāciju .

2.mērķa grupa (vardarbībā cietušo bērnu vecāki)

1 persona uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas), piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupa (vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas)

12 personas- vardarbībā cietušie bērni dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem. Visiem mērķa grupas dalībniekiem tiek organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu.

Saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbības tiek pastāvīgi filmētas video, skatītas un analizētas kopā ar konkrētajiem mērķa grupas klientiem atsevišķā speciālā telpā (video kamera, dators, projektors).

4.mērķa grupa (vardarbību veikušās personas)

6  personas centrā uzturējās 5 reizes 30 dienu laikā pa 1 pilnai dienai, kurā saņēma 1 psihologa,1 sociālā darbinieka, 1 psihoterapeita konsultāciju un piedalījās nodarbībās savas problēmas apzināšanai un atzīšanai,  ģimenes attiecību sakārtošanai, „darba terapijā”. 

Pēcrehabilitācijas atsauksmes par pakalpojumu lielākoties ir šādas:

Iemācījos daudzas jaunas lietas, sevišķi  mājturības nodarbībās

 Kļuvu mierīgāks/a

Ieguvu informāciju par bērnu emocionālo audzināšanu un pozitīvām disciplinēšanas metodēm

Turpmāk gribu vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem

Labāk patika fizisks darbs, nevis darbs ar savām emocijām konsultācijās

Bez atkarības vielām ir iespējams lietderīgi pavadīt laiku

Patika darbinieku iejūtīga attieksme un atbalsts, piemērotā fiziskā vide un kvalitatīvā un daudzveidīgā ēdināšana

Patika ekskursijas pa Rugāju novadu, fiziskās aktivitātes un atpūtas organizācija centrā

Projekta gaita jūlijā, augustā un septembrī

Publicēts Pirmdiena, 05 Oktobris 2015

Līdz 30.09. rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa-

28 personas – pilnu programmu, 3 personas – uzsākušas rehabilitāciju,

2.mērķa grupa-

11 personas – pilnu programmu,

3.mērķa grupa-

22 personas – pilnu programmu,

4.mērķa grupa-

6 personas – pilnu programmu.

2015. gada 3. ceturksnī  rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas):

 2 personaspabeigušas iepriekšējā atskaites periodā uzsākto rehabilitāciju,  7 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās.3 personas uzsākušas rehabilitāciju .

2.mērķa grupa (vardarbībā cietušo bērnu vecāki)

4 personas uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas), piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupa (vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas)

12 personas- vardarbībā cietušie bērni dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem. Visiem mērķa grupas dalībniekiem tiek organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu.

Saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbības tiek pastāvīgi filmētas video, skatītas un analizētas kopā ar konkrētajiem mērķa grupas klientiem atsevišķā speciālā telpā (video kamera, dators, projektors).

4.mērķa grupa (vardarbību veikušās personas)

1 persona pabeigusi iepriekšējā pārskata periodā iesākto rehabilitāciju ,1 persona centrā uzturējās 5 reizes 30 dienu laikā pa 1 pilnai dienai, kurā saņēma 1 psihologa,1 sociālā darbinieka, 1 psihoterapeita konsultāciju un piedalījās nodarbībās ģimenes attiecību sakārtošanai, „darba terapijā”. 

Pēcrehabilitācijas atsauksmes par pakalpojumu lielākoties ir šādas:

·        Sapratu,  ka varu izmainīt savu dzīvi, zinu, ko darīšu tālāk

·        Iemācījos jaunas lietas

·        Kļuvu ieturētāka, mierīgāka

·        Bija iespēja izmantot brīvo laiku pastaigām kopā ar bērnu

·        Nav ne vainas, ja nebūtu tik daudz ierobežojumu

·       Dots laiks, lai izanalizētu savus plusus un mīnusus, iegūtu citu savas dzīves redzējumu, vēlmi tiekties uz augšupeju, mācoties

·        Deva ģimenei daudz plānu nākotnei, kopā ar bērniem apmeklēt pasākumus, kārtot māju un gatavot ēst

·        Pavadītais laiks patika, sevišķi laiks kopā ar citām sievietēm un darba terapija

·        Kļuvu stiprāka, pārliecinātāka par sevi, vairāk smaidu un nedomāju sliktas domas

·        Laiks pavadīts ,gūstot atbalstu attieksmes veidošanā pret varmāku, ieguldot darbu kopīgās labklājības nodrošināšanā centrā, labi un kvalitatīvi atpūšoties

·        Ieguvu  sirdsmieru.

Projekta gaita aprīlī, maijā un jūnijā

Publicēts Piektdiena, 03 Jūlijs 2015

2015. gada 2. kvartālā projektā rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas): 4 personas pabeigušas 1. kvartālā uzsākto rehabilitāciju . 7 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās.2 personas uzsākušas rehabilitāciju .

2.mērķa grupas (vardarbībā cietušo bērnu vecāki) 5 personas uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas), piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupas(vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas) 8 personas - vardarbībā cietušie bērni, kas dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem.

4.mērķa grupas (vardarbību veikušās personas) - 1 persona pabeigusi iesākto rehabilitāciju .1 persona izgāja , bet 1 persona uzsākusi rehabilitāciju .

Projekta klienti izsakās, ka ir apmierināti ar dalību projektā. Šis ir laiks, kad dota iespēja sakārtot savu „galvu”, pieņemt dzīvē svarīgus lēmumus. Un tas esot grūti- paskatīties uz savu dzīvi no malas, saskatīt problēmas, nosaukt tās skaļi, pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk. Viņi atzinīgi runā par visiem projektā iesaistītajiem speciālistiem un centra darbiniekiem, atzīmē, ka darbinieki ir saprotoši, iejūtīgi un atbalstoši, nemoralizē, bet reāli palīdz. Klienti darba terapiju neuzskata par apgrūtinājumu. Saka, ka fizisks darbs arī palīdz atgūties no piedzīvotajām negācijām mājās. Sievietes priecē apziņa, ka siltumnīcā iesētais un tomātu stādu audzēšanas darbi „Rasas pērlēm” noderēs ēdināšanai, būs laba vitamīnu piedeva bērniem, kas centrā atrodas valsts programmā. Klientes īpaši priecājas par pirts apmeklēšanas un trenažiera nodarbībām, jaunajām receptēm ēdienu gatavošanā, jauniem rokdarbu paņēmieniem, ko šeit apguvušas. Pastāsta, ka savstarpēji dalās saimniekošanas pieredzē.

 Projekta klientiem ir ieteikumi projekta programmas aprobācijas darba uzlabošanai:

  • kad pašvaldības sociālais dienests strādā ar klientu par dalību projektā, klientam uzreiz ir atklāti jāpasaka, ka projekts nebūs atpūta, bet gan smags darbs pašam ar sevi;
  • centra iekšējās kārtības noteikumus būtu vēlams atkārtoti pārrunāt 2 dienas pēc ievietošanas, jo lielajā uztraukumā, kad klients ierodas svešā vietā, daudzas lietas paslīd garām .

  

  

  

  

Gada pirmā kvartāla projekta rezultāti

Publicēts Piektdiena, 03 Aprīlis 2015

Gada pirmajos 3 mēnešos projekta ietvaros rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši:

1.mērķa grupa (vardarbībā cietušas personas):

 10 personas uzturējušās centrā 30 dienas, saņemot 8 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas un nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas, piedaloties „darba terapijas” un citās programmā paredzētajās nodarbībās, 4 personas uzsākušas rehabilitāciju.

2.mērķa grupas (vardarbībā cietušo bērnu vecāki)2 personas uzturējās centrā 5 dienas, saņemot speciālistu konsultācijas (5 psihologa, 3 sociālā darbinieka konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā psihoterapeita un juriskonsulta konsultācijas) piedalījās „darba terapijas” (dārzkopība, kokapstrāde, mājsaimniecība) un citās nodarbībās, kā arī kopā ar saviem bērniem saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās.

3.mērķa grupas (vardarbībā cietušie bērni, kuri saņem rehabilitāciju pēc valsts programmas)2 personas - vardarbībā cietušie bērni dzīvo centrā, tiek rehabilitēti par valsts programmas līdzekļiem, bet šajā projektā piedalās saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbībās kopā ar saviem vecākiem.

Visiem mērķa grupas dalībniekiem tiek organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu. Saskarsmes un sadzīves prasmju veidošanas nodarbības tiek filmētas video, skatītas un analizētas kopā ar konkrētajiem mērķa grupas klientiem.

4.mērķa grupas (vardarbību veikušās personas) 3 personas centrā uzturējās 5 reizes 30 dienu laikā pa 1 pilnai dienai, kurā saņēma 1 psihologa,1 sociālā darbinieka, 1 psihoterapeita konsultāciju un piedalījās nodarbībās ģimenes attiecību sakārtošanai, „darba terapijā”.

Pārrunājot ar projekta klientiem programmas ieviešanas gaitu, viņi  atceras, ka uz centru braukuši ar samērā mazu informētību, kas šeit notiks projekta ietvaros. Konkrēti zināja par speciālistu konsultāciju skaitu, 2 obligātajām fiziska darba stundām ikdienā. Bijuši patīkami pārsteigti par iespēju darboties Vecāku atbalsta mājas virtuvē, gatavot ēdienus, iemācīties jaunas lietas sadzīvei, piem., atkritumu šķirošanu, šūt, adīt,tamborēt,tapot, marmorizēt, iededzināt kokā ar pirogrāfu  utt. Sievietes stāsta, ka šeit ne tikai mācās atpazīt vardarbību, bet iegūst zināšanas, kā sevi pasargāt turpmāk, ir sajūsmā par trenažieru zāles apmeklēšanu un pirts procedūrām. Savukārt neapmierina centra noteikumi, kas ierobežo smēķēšanu. Klienti izsaka pateicas pilnīgi visiem centra darbiniekiem par cilvēcīgo attieksmi un atbalstu.

  

  

  

Projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” programmas aprobācija un ieviešana ir sākusies

Publicēts Ceturtdiena, 22 Janvāris 2015

2015. gada janvārī sākās projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” programmas aprobācija un ieviešana. 3 mērķa grupu vajadzības tiks risinātas sekojoši:

1) vardarbībā cietušo bērnu, kas saņem rehabilitāciju centrā, vecākiem 5 dienu laikā tiks veicinātas prasmes aprūpēt bērnu: saskarsmes ar bērnu veidošana, lietderīga laika pavadīšanas kopā ar bērnu novērtēšana un attīstīšana. Vecāki apzinās savus personīgos resursus, dzīves vērtības un mērķus, saņems izglītojošu informāciju par vardarbību ģimenē un ģimenes konfliktu risināšanas iespējām. Vecāki saņems 5 psihologa/ psihoterapeita, 3 sociālā darbinieka un pēc vajadzības jurista konsultācijas.

2 ) vardarbībā cietušās personas un vardarbību veikušās personas mācīsies ģimenes dzīves modelēšanu, atsvaidzinās mājsaimniecības vadīšanā noderīgas iemaņas, apgūs datorlietošanas pamatprasmes, darba terapijas ietvaros darbosies centra zaļās zonas, siltumnīcas un dārza kopšanas darbos, kokapstrādes darbnīcā. Dzīvojot 30 dienas institūcijā, no vardarbības cietušās personas saņems nepieciešamās 8 psihologa/psihoterapeita un  5 sociālā darbinieka un pēc vajadzības  jurista konsultācijas.

3) Vardarbību veikušās personas centrā ieradīsies 1 reizi nedēļā uz visu dienu uz 3 speciālistu ( psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks) konsultācijām un nodarbībām, lai sakārtotu savas attiecības ar ģimenes locekļiem.

Obligāta prasība visiem projekta dalībniekiem ir piedalīšanās darba terapijā 2 stundas dienā.

      Jaunā gada pirmajās dienās atbalsta centrā ieradās pirmie projekta „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” dalībnieki. Janvāra mēnesim pašvaldību sociālie dienesti jau pieteikuši 8 personas, kurām nepieciešams psihosociāls atbalsts. 

Mājas lapas iepriekšējais variants.