Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Paldies par atbalstu 2021.gadā

Publicēts Piektdiena, 17 Decembris 2021

  Šī dažādiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem bagātā gada izskaņā sakām sirsnīgu paldies par atbalstu un sadarbību:

Balvu un Tilžas  NMP brigāžu personālam, Balvu slimnīcas Bērnu nodaļas kolektīvam, VUGD Balvu daļai, Balvu novada sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem, dr. Edītei Gorkinai, dr.Dacei Paiderei- Trubņikai, dr. Līgai Lupkinai, Genādijam Dmitrijevam , zv. advokātei Zitai Kravalei, dziedātājai un dziesmu autorei Diānai Černei, Mans Robots komandai Rīgā, Velku biedrībai, Ziedot.lv, labdarības organizācijai Hjärta till Hjärta,Guy Linde un viņa atbalsta komandai Ālandu salās, Zigurdam Beinertam no Latvijas Lauvu kluba sadarbībā ar kolēģiem Norvēģijā, Sören, Gitai un Ekenäs pilsētas luterāņu draudzei Somijā, Artai Stepiņai un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, SIA “Auto AA” un A.Apšeniekam , Ē.Apšeniekam, “HOLM bank” un J.Alvaterei, “Mēness aptiekas” meitenēm, SIA “Diogens audio” un I.Punculim,   “Ergo Latvija” un A.Daščenko, veikalam “Agre Sports” un D., M.Jaudzemiem, kafejnīcai “Velves” un Z.Lizinskai, Balvu Novada muzejam un I.Supei, picērijai “Zebra”, veikalu “Maxima”, “Tik-Tak”, ”PEPCO” ,“Litiņa”, “Balvu Bildes”, “Senda Dz”, “Mājai, Dārzam”, “RD Electronics”, “Ozolmājas” , “Rimi”, “TOP” darbiniekiem, Balvu un Rugāju pasta nodaļu darbiniecēm, Balvu BUB un M.Voicišam, SIA AMATI un A.Andrejevam, Balvu peldbaseinam, SIA “Veskor” un V.Koržakovam, būvinspektoriem A. Pužulim un A.Auzānei, Latvijas Bērnu fondam, Centram Dardedze, Balvu novada domei un S.Kapteinei, D.Tutiņai, VP Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa darbiniekiem, Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem, zv. advokātei I.Krampužai, Rugāju pagasta pārvaldes darbiniekiem A.Pugačai, L.Kravalei, L.Cepurniecei, G.Grigānei, rančo “Ozolmājas ” un Sarmītei Ķirsonei – Korlašai, z/s “Mežaines” un Vitai Zušai, AAS “BALTA” darbiniecēm Indrai Ķerģei- Karikai , Jūlijai Iļjinai, Venerandai Riučai, Vinetai Sirmajai, Elīnai Melbergai,  Jura Ločmana ģimenei, Aigaram un Ilonai Pušpuriem,  Ludmilai un Pēterim Knēģeriem, Larisai un Andrejam Klitončikiem, Diānai Zaļotovai, Aleksejam Kovšovam , Guntai un Montai Ripām, Guntim Laicānam, Sandrim un Astrīdai Puško, Larisai un Lolitai Bernēm, Danielai Borisovai, Katrīnai Bukšai, Intai Eņģei, Evai Pobedai, Dzidrai Sērmūkšai, Evijai Liberei,  Jūlijai Lukinai, Paulai Lukstei, Līgai Resnei, Inārai  Čakānei, Tamārai Ivanovai, Kristīnei Pušpurei-Bērziņai, Ilzītei Dokānei, Dagnim Grīnam, Līgai Ņilovai, Ingai Kokorevičai, Dacei Alsiņai, Ņinai Igaunei, Sandrai Igaunei, Sarmītei Ozoliņai, Aļonai Pennerei, Nadeždai Tihomirovai, Lienei Vanagai, Indrai Ķerģei, Annai Kindzulei, Larisai Katalimovai, Jurim Katalimovam, Guntaram Kokam, Zanei Keišai, Eduardam Lesniekam, Marinai Ļitvinovai, Ivetai Šlapakovai, Sanitai Balodei-Ivanovai, Nadīnai Zarembai, Annai Siliniecei, Dainim Maslovskim, Skaidrītei Gugānei, Zaigai Kozlovskai, Līgai Kozlovskai, Inesei Pulkstenei, Valērijai Nikolajevai, Ainai Sirmacei, Nadeždai Tihomirovai, Anitai Tiltiņai, Antrai Vilciņai, Ludmilai Romanovskai, Imantam Laganovskim, Janai Briedei ,Ārijai Freimanei, Evitai Arulei, Guntim Gorbackim,  Kristīnei un Aigaram Meļņiem,  Skaidrītei Šubeniecei, Agnesei Tripanei, Elīzai Lukstei, Inesei Svelpei, Jānim Useniekam, Birutai Zaikovskai, Ņinai Ļeļei, Ilzei Romanovskai,  Marijai Švekerei, Dzidrai Šmagrei, Jāzepam Mārtuševam, Andrim Laganovskim, Intaram Stableniekam, Zinaidai Ančai, Zinaidai Bokai, Agitai Zošai,  Irēnai Svilānei, Lucijai Dobrovoļskai, Genovefai Masai,  Dzintrai Tokai, Marutai Birkovai, Uldim Anckinam, Janīnai Lesniecei, Karīnai Fjodorovai, Inai Nikolajevai, Dzintrai Kaļvai, Astrīdai Rakickai, Pēterim Gabrānam, Kristīnei Augstkalnei un Sandai Skopānei, vetaptiekas “Pie Ilzes” kolektīvam Gulbenē, Janīnai Zutei Rēzeknē  un visiem pārējiem labas gribas cilvēkiem , kuri savās domās un lūgšanās ir kopā ar mums. Īpaša pateicība par sapratni un atbalstu centra darbinieku ģimenēm. Lai kopā ar mums visiem šajā svētku laikā un Jaunajā 2022.gadā ir Ticība, Cerība un Mīlestība!

Mājas lapas iepriekšējais variants.