Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Sācies projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”

Publicēts Trešdiena, 26 Marts 2014

2013.gada sociālās palīdzības sniegšanas projekta laikā tika gūts apstiprinājums tam, ka iedzīvotāju dzīves kvalitāti var mainīt, mērķtiecīgi iedarbojoties uz apziņu, stiprinot un atbalstot sarežģītās dzīves situācijās. Tāpēc ir vitāli nepieciešams turpināt šo darbu - motivēt , mācīt un atbalstīt cilvēkus mainīt ieradumus, tādējādi palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, mazinot vardarbību ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Šī gada jaunais projekts ir iesāktā darba turpinājums. Projekta mērķis ir veicināt vardarbības mazināšanos ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Tajā tiks iesaistītas 30 no vardarbības cietušas personas ( kā sievietes, tā vīrieši) un atbalsta centrā rehabilitāciju izejošo bērnu vecāki ( 13).

Vardarbībā cietušo bērnu vecāki „vecāku atbalsta mājā” pavadīs 3 dienas un katrs saņems  pa 2 psihologa un 2 sociālā darbinieka konsultācijām . No vardarbības cietušās personas „Rasas pērlēs ”dzīvos 30 dienas, saņemot 5 psihologa un 4 sociālā darbinieka konsultācijas katra. Psihologu konsultāciju laikā mērķa grupas iegūs jaunas sociālas iemaņas un prasmes- zināšanas par bērnu emocionālo audzināšanu un drošas piesaistes veidošanu, dzīvi bez atkarībām, apgūs elementāras saskarsmes prasmes, mācīsies meklēt palīdzību pie speciālistiem un paši sev palīdzēt u.c. Sociālais darbinieks vadīs nodarbības elementāru sadzīves prasmju apgūšanā: ēdiena gatavošanā, mājokļa uzkopšanā, rūpēm par tīru un kārtīgu apģērbu, mācīs meklēt interesēm un spējām atbilstošu darbu, organizēt saturīgu brīvo laiku ģimenē, dzīvot bez atkarībām. Mērķa grupu dalībniekiem pēc nepieciešamības tiks ierādīti datorlietošanas pamati. Pastāvīgi ar šīm personām strādās sociālie audzinātāji: vadīs mājturības ( piem. šūšana, adīšana, tamborēšana, galda klāšanas un ģērbšanās kultūra u.c.), tehniskās ( piem. sīkie remontdarbi mājās, velosipēdu remonts, kokapstrādes nodarbes u.c.) un darba terapijas ( sēšana, stādīšana, ravēšana, laistīšana, gatavās ražas novākšana u.c.) nodarbības. Darba terapija ir būtiska rehabilitācijas sastāvdaļa, tā notiks katru dienu 2 stundas. Nodarbības tiks organizētas tā, lai mērķa grupu dalībniekus izglītotu par savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē starp pieaugušajiem un bērniem, pieaugušajiem un pieaugušajiem, bērnu starpā, attīstītu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību, lai attīstītu sadzīves prasmes, celtu mērķa grupu personu pašapziņu, veicinātu veselīga dzīves veida piekopšanu, motivētu strādāt ģimenes un sabiedrības labā.

Projekts „Sociālās palīdzības sniegšana” sadarbībā ar nodibinājumu Fonds „Ziedot” tiks īstenots līdz 2014.gada 31. decembrim.

Mājas lapas iepriekšējais variants.