Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Noslēdzies projekts Nr.2010-EFCC-05 „Preventīvais darbs vardarbības mazināšanai Latvijā un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem un sievietēm”

Publicēts Pirmdiena, 29 Decembris 2014

Nodibinājumā LRAC’’ Rasas pērles’’ noslēdzies projekts Nr.2010-EFCC-05 „Preventīvais darbs vardarbības mazināšanai Latvijā un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem un sievietēm” SFL projektu konkursa „Atbalsts krīzes palīdzības sniedzējiem” ietvaros

Projekta realizācija sākās 2010. gada 1.maijā .Projekts nodrošināja iespēju saņemt psiholoģisko un sociālo atbalstu, veicinot krīzes palīdzības pieejamību. „Rasas pērļu” speciālisti sniedza palīdzību ģimenēm un bērniem krīzes situācijās, nodrošinot bezmaksas sociālo rehabilitāciju psihologu un sociālo darbinieku ambulatoro konsultāciju formā, kopā 24 personām. Projekta ietvaros tika sniegta sociālā rehabilitācija vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušo bērnu pavadošajām nevardarbīgajām 10 personām. Katra projektā iesaistītā persona varēja saņemt 5 psihologa un 5 sociālā darbinieka konsultācijas.

Informācijas pieejamības nodrošināšanai par projektu un nodibinājumu „Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” tika izdots buklets, iedzīvotāji iegūt informāciju par projekta piedāvātajām iespējām varēja no Ziemeļlatgales laikraksta „Vaduguns”, Rugāju novada laikraksta „Kurmenīte”, kā arī LRAC mājas lapā www.rasasperles.lv
Projekta ietvaros tika izstrādāta vienas dienas apmācības programma izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, psihologiem un pedagogiem. Apmācībā piedalījās pedagogi no bijušā Balvu rajona izglītības iestādēm. Projektu noslēdzošās aktivitātes ietvaros tika sniegtas zināšanas par vardarbības atpazīšanu, pazīmēm, sarunas veidošanu ar vardarbībā cietušu bērnu, lai identificētu problēmu, par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un rīcību ,rodoties aizdomām par vardarbību, kas tikusi vērsta pret bērnu. Tika spēlētas lomu spēles un analizēti sociālie gadījumi.

Dalībnieki atzīmēja, ka reizēm nezin, kur lai vispirms vēršas pēc palīdzības šādās situācijās, dažkārt vietējie sociālie darbinieki nav atsaucīgi palīdzēt pedagogam. Skolās nav pieejami sociālā pedagoga pakalpojumi , arī psihologs strādā tikai dažās skolās. Mācību dienu vadīja LRAC’’Rasas pērles’’ psihoterapeite A. Jurčenko, sociālās darbinieces S. Ķikuste un G. Ločmele. Analizējot sociālos gadījumus, pedagogi bija ļoti atsaucīgi un zinoši, uzsvēra, ka ,kopā esot, vieglāk atrast risinājumu jebkurai situācijai. Mācībās tika izcelta profesionāļu komandas darba nozīme. Noslēgumā LRAC’’ Rasas pērles ‘’ direktore I.Andža iepazīstināja klātesošos ar institūcijas darbību un rādītājiem. Apmācību apmeklētājiem bija iespēja ieskatīties centra ikdienā, gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem .

Projektu „Preventīvais darbs vardarbības mazināšanai Latvijā un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem un sievietēm” finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

Mājas lapas iepriekšējais variants.