Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Atskatāmies uz paveikto un piedāvājam jaunus pakalpojumus

Publicēts Ceturtdiena, 28 Janvāris 2016

       27.janvārī LRAC “Rasas pērles” darbinieki uz atbalsta centru aicināja sadarbības partnerus- sociālos darbiniekus, bāriņtiesu darbiniekus un  psihologus no Latgales un Vidzemes pašvaldībām, lai seminārā pārrunātu 2015.gadā paveikto un stāstītu par jaunām iecerēm, šo gadu uzsākot.

     Seminārā sākumā LRAC “Rasas pērles ” direktore Ilze Andža  sniedza ieskatu par padarīto aizvadītajā gadā.  2015.gads “Rasas pērlēs” bijis ražīgs. Realizēta valsts apmaksātaprogramma no prettiesiskām darbībām cietušu bērnu rehabilitācijā, kas ir centra darbības pamatvirziens. Šajā programmā bērni centrā uzturējās 30 dienas vai 60 dienas, ja pret bērna pāridarītāju bija ierosināts kriminālprocess. Valsts programmā rehabilitēti 273 bērni, kopā ar viņiem bija 40 pavadošās personas. Vardarbība ģimenē pret bērniem pagājušajā gadā bija visplašākais darbības lauks : 148 emocionālās vardarbības gadījumi, 34 fiziskās un 4 seksuālās vardarbības gadījumi, 81 vecāku nolaidības gadījums. Ar aizdomām par emocionālo vardarbību ģimenē centrā bija  ievietoti 66 bērni, par fizisko vardarbību- 48, seksuālo - 29 bērni un 49 bērniem iespējama vecāku nolaidība. Vardarbība ārpus ģimenes bija skārusi 4 bērnus emocionālās, 4 fiziskās un 2 seksuālās vardarbības veidā. Centra speciālistiem bija jāizvērtē, cik objektīvas ir aizdomas par vardarbību ārpus ģimenes 7 emocionālās, 3 fiziskās un 12 seksuālās vardarbības gadījumos.

          Pagājušā gadā Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projektā “Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni” ietvaros noticis darbs  ar bērnu, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, vecākiem, pilngadīgām personām, kuras piedzīvojušas pret sevi vērstu vardarbību un pilngadīgām personām, kuras bijušas vardarbīgas. Projekta ietvaros rehabilitētas 36 vardarbībā cietušas pilngadīgas personas, 12 vardarbībā cietušo bērnu vecāki saņēmuši konsultācijas, kas palīdzēs viņiem izprast bērnu pēctraumas simptomus un 12 vardarbību veikušām personām noticis darbs ar vardarbīgās uzvedības mazināšanu.

         Savukārt Ziedot. lv Sociālās palīdzības sniegšanas projekts aptvēra sevī audžuģimeņu bērnus, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Šie bērni “Rasas pērlēs” atradās septiņas dienas, kuru laikā saņēma ne tikai psihologu konsultācijas, bet arī smilšu spēļu terapijas nodarbības, masāžas un kustību nodarbības ar mūziku, piedalījās visās centra piedāvātajās aktivitātēs. Noslēdzoties bērnu rehabilitācijas kursam, bērnu likumiskie pārstāvji saņēma atgriezenisko saiti un rekomendācijas no psihologa. Palīdzību un atbalstu saņēma 18 bērni ar speciālām vajadzībām un bērni no audžu vai aizbildņu ģimenēm, kā arī 15 bērnu likumiskie pārstāvji.

      Semināra gaitā LRAC ‘’Rasas pērles” sociālās darbinieces Sandra Ķikuste, Ginta Švekere un Sanita Miglāne sniedza plašu informāciju par klientu ievietošanas kārtību centrā. Tika izskaidrota nepieciešamība precīzi aizpildīt pamatinformāciju par klientu, kas ir palīdzoši turpmākajā darbā ne tikai centra speciālistiem, bet arī pašiem ievietotājiem. Kā svarīgs nosacījums , ievietojot klientu centrā, tika uzsvērta pirmsrehabilitācijas motivēšana un rehabilitācijas gaitas izskaidrošana klientam dzīvesvietā. Atbalsta centrā strādājošie uzskata par būtisku aspektu sadarbību ar sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem dzīvesvietā.

       Sociālā audzinātāja Līga Krauča  semināra dalībniekus iepazīstināja ar centra klientu ikdienas režīmu, demonstrēja metodiskos materiālus gan dažādu nodarbību vadīšanai , gan klientu disciplinēšanai .

    Semināra noslēgumā klātesošajiem tika piedāvāts ieskats smilšu spēļu terapijas metodes izmantošanā darbā ar klientiem. Lai palīdzētu labāk izprast metodes būtību, LRAC “Rasas pērles“ psiholoģes Gunta Škapare un Iveta Gargurne vadīja praktisku nodarbību smilšu spēles terapijā. Katrs seminārā klātesošais varēja ar sevi “parunāt” smilšu spēles bilžu valodā un aizbraucot mājās e-pastā saņemt savas izveidotās bildes fotogrāfiju.

     2016. gadā “Rasas pērlēs” turpinās realizēt valsts programmu no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem. Bērnu emocionālās un fiziskās veselības uzlabošanai organizētajos motivācijas pasākumos dosimies ar Anglijas organizācijas "Giving for Latvia" projekta finansiālu atbalstu transporta pakalpojumu pirkšanai. Centra pakalpojumu klāsts ir papildināts ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām. Uzsākts darbs pie vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas varmākām. Šo pakalpojumu sniegs sociālais darbinieks un psihologs, kuri piedalījušies speciālā apmācībā. Abi šā gada centra darbības jauninājumi atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

    Semināra noslēguma daļa radīja nepiespiestu un draudzīgu gaisotni, kas būs labs pamats turpmākai veiksmīgai sadarbībai un produktīvam darbam.

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.