Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Pašvaldības apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Publicēts Piektdiena, 29 Septembris 2023

01.02.2023. rīkojums Nr. 1-9/1 "Par maksas pakalpojumu izcenojumu"

 1. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 67.38 (sešdesmit septiņi euro un 38 centi) un pavadonim euro 30.71 (trīsdesmit euro un 71 cents) līdz 30 dienu ilgam sociālās rehabiliotācijas kursam;
 2. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti bērnam euro 81.39 (astoņdesmit viens euro un 39 centi) un pavadonim euro 30.71 (trīsdesmit euro un 71 cents) līdz 60 dienu ilgam sociālās rehabiliotācijas kursam;
 3. Stacionārā sociālā rehabilitācija par vienu diennakti pieaugušai personai euro 46.06 (četrdesmit seši euro un 06 centi) un klienta bērnam euro 20.34 (divdesmit euro un 34 centi);
 4. Mātes/tēva/likumiskā pārstāvja ar bērnu līdz 1 gada vecumam uzturēšanās par vienu diennakti euro 54.68 (piecdesmit četri euro un 68 centi);
 5. Krīzes situācijā bērnam par vienu diennakti – euro 47.63 (četrdesmit septiņi euro un 63 centi);
 6. Krīzes situācijā pieaugušai personai par vienu diennakti – euro 27.34 (divdesmit septiņi euro un 34 centi);
 7. Psihologa konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā – euro 35.00 (trīsdesmit pieci euro un 00 centi);
 8. Sociālā darbinieka konsultācija ambulatorajā rehabilitācijā -euro 10.27 (desmit euro un 27 centi);
 9. Silto smilšu iekārtas un Dabas vides estētikas metodes konsultācija – euro 35.00 (trīsdesmit pieci euro 00 centi);
 10. Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) bērnam - euro 70.00 (septiņdesmit euro 00 centi);
 11. Psihologa konsultācija, izmantojot Marte Meo terapijas metodi, – euro 35.00 (trīsdesmitt pieci euro 00 centi);
 12. Klienta psiholoģiskā izpēte pēc pieprasījuma - euro 140.00 ( viens simts četrdesmit euro  00 centi).

 

Maksas pakalpojuma līguma veidlapa

Mājas lapas iepriekšējais variants.