Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Publicēts Piektdiena, 03 Aprīlis 2020

Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušiem bērniem

Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajiem bērniem ir pieejama bērniem, kas cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt bērna fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanos, kā arī veicināt viņa integrēšanos sabiedrībā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kurss institūcijā bērnam, kas cietis no vardarbības,  ir līdz 30 dienām vai vai līdz 60 dienām, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess. 

Pirms bērna ievietošanas institūcijā pašvaldībai jābūt noslēgtiem līgumiem par pakalpojuma saņemšanu. Pakalpojuma līgums bērnam pieejams šeit.  Pakalpojuma līgums pavadošai personai. Pēc līguma aizpildīšanas un parakstīšanas to jānogādā LRAC "Rasas pērles" divos eksemplāros. Ja ir iespējas, pakalpojuma līgumu un klienta  ievietošanai nepieciešamos dokumentus var iesūtīt ar e-parakstu. Jautājumu gadījumā sazināties ar direktori Ilzi Andžu 64563493, 26538388.

Bērna ievietošana institūcijā

Bērns institūcijā NETIEK UZŅEMTS bez minētās dokumentācijas. 

Atbalsta centrs nenodrošina klientus,kuriem ir hroniskas saslimšanas, ar medikamentiem.Bērniem ar hroniskām saslimšanām OBLIGĀTI līdzi jādod medikamentus !

Pirms braukšanas uz "Rasas pērlēm" lūdzam ņemt vērā šos noteikumus:

  • Bērniem neņemt līdzi personīgās rotaļlietas (lai nesajuktu ar atbalsta centra mantām un citi bērni tās nesabojātu);
  • Bērniem un pavadošām personām vēlams neņemt līdzi mobilos telefonus. Katram bērnam un pavadošai personai ir iespēja zvanīt no atbalsta centra telefona. Ar viņiem  vecāki un dzīvesbiedri var regulāri sazināties ,zvanot uz atbalsta centru;
  • Bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, neņemt līdzi naudu, jo brīvais laiks bērniem tiek piešķirts tikai no 14 gadu vecumu sasniegšanas.

Bērniem tuvas personas, kam nav saskarsmes tiesību ierobežojuma / lieguma , drīkst apciemot bērnus centrā  darba dienās darba laikā, iepriekš saskaņojot savu ierašanos ar attiecīgā sociālā gadījuma vadītāju, zvanot 64563494, 26538388. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

No valsts budžeta finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

Sociālā rehabilitācija tiek sniegta no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas un seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles cietušām pilngadīgām personām atbilstoši MK noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

Sociālās rehabilitācijas kurss - līdz 30 dienām ar izmitināšanu. Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām, ja persona ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros.

Dokumenti:

  • Speciālista atzinums pakalpojuma saņemšanai
  • Līguma veidlapa "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām” ar izmitināšanu
  • Vienošanās ar klientu pie Līguma veidlapa ​​​​​
  • Izziņa par veselības stāvokli ( veidlapa Nr. 027/u, ko aizpilda ārstniecības persona , papildus norādot ir vai nav pedikuloze, alerģiskas reakcijas uz kādiem medikamentiem vai pārtikas produktiem, hroniskas saslimšanas un pēdējā mēneša laikā pārslimotas slimības), klienta ģimenes ārsta kontaktinformācija.
  • Līguma veidlapa "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām”ar izmitināšanu kopā ar bērnu
  • Līguma veidlapa "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām” bez izmitināšanas.

 

No valsts budžeta finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegts vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums, kura mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, atbilstoši MK noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz individuālu psihologa konsultāciju veidā - ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām konsultācijām vai grupu nodarbību veidā - 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā.

Mājas lapas iepriekšējais variants.