Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

LEADER- ELFLA

Publicēts Piektdiena, 10 Februāris 2017

Projekta aktivitātes ir noslēgušās

Pateicoties Balvu rajona partnerības atbalstam, LRAC “Rasas pērles” noslēgušās "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam  Nr  16-07-AL19-A019.2201-000013 “ Autostāvvietas un augļu koku dārza iežogojuma ierīkošana LRAC "Rasas pērles".

Projekta kopējās izmaksas bija EUR 13 928,00.  Publiskā finansējuma daļa sastāda EUR 12535,20 , bet līdzfinansējumu EUR 1392,80 piešķīra Latvijas Bērnu fonds.

        2007. gadā, projektējot no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijas centru, atsevišķa, ārpus iežogotās teritorijas autostāvvieta netika projektēta ierobežotā finansējuma dēļ.Tika plānots, ka darbinieku un klientu automašīnas atradīsies centra iežogotajā teritorijā, kurā faktiski notiek klientu un darbinieku kustība. Klientu drošības garantēšanai auto stāvlaukums bija jāpārvieto pirms iebraukšanas centra teritorijā, jo gan personāla, gan preču piegādātāju, gan klientu ievietotāju transportlīdzekļiem vietas pietrūkst, tehnikas pārvietošanās rada apdraudējumu bērnu dzīvībai, jo viņi lielākoties nespēj izvērtēt riskus.Automašīnu atrašanās centra teritorijā ļoti ierobežo vietas platību, kurā klientiem organizēt fiziskas aktivitātes, kas īpaši sarežģīti ir pie liela klientu skaita. Bet viens no svarīgiem vardarbībā cietušu bērnu rehabilitācijas posmiem  ir fizisku aktivitāšu nodrošināšana dusmu un agresijas adekvātai izreaģēšanai. Tagad bērni varēs braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām vai skrituļot , vizināties ar ragaviņām vai slēpot visos gadalaikos droši.

         Kopš 2010. gada centram ir savs sakņu  un augļu koku dārzs, kuros klienti tiek iesaistīti darba terapijā.Centra kopējā zemes platība no 5,18 ha, tā lielākā daļa bija neiežogota,tāpēc, neskatoties uz aizsargpasākumiem, augļu koku dārzu katru gadu izpostīja zaķi un stirnas; tas katru gadu 50% apjomā bija jāatjauno. Rezultātā, izņemot jāņogas,upenes un avenes, mēs nevarējām piedāvāt saviem klientiem svaigus ķiršus un plūmes, ābolus un bumbierus no pašu dārza. Bet augļi ir ļoti svarīgi veselīgas pārtikas nodrošināšanai īpaši bērniem.

    Būvniecības darbu pretendentu atlases iepirkumā uzvarējusī firma SIA RUFS no Gulbenes darbus, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, veikusi kārtīgi un atbildīgi, nododot objektu 1 mēnesi ātrāk nekā bija paredzēts. Lielu atbalstu projekta realizācijas gaitā esam saņēmuši no vietējās Rugāju novada pašvaldības vadības un  būvvaldes.

 LRAC "Rasas pērles" ir vienīgais atbalsta centrs Latgales reģionā, kas realizē valsts programmas vardarbībā cietušu bērnu un pilngadīgu personu rehabilitācijā. Lielākā daļa klientu  mērķa grupu, īpaši jaunieši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, nāk tieši no bijušā Balvu rajona novadiem- Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas.Sniedzot pakalpojumu pēc iespējas tuvāk cietušo dzīvesvietai, sakārtojot teritoriju pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, mēs nodrošinām valsts nostādnes realizāciju ģimenes pilnvērtīgas funkcionalitātes atjaunošanā. Savukārt harmoniska ģimenes vide ir garants pilsoniski  atbildīgas un sabiedriski aktīvas vietējo  iedzīvotāju kopienas izveidei, kas piedalās vietējās teritorijas attīstības problēmu risināšanā .

Projekta vadītāja un fotogrāfiju autore Ilze Andža,LRAC “Rasas pērles” valdes locekle

 

Paziņojums par cenu aptaujas veikšanu

Rugāju novada Rugāju pagastā
2017.gada 10.februārī

 
Nodibinājums „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles” (reģ. Nr. 40008133922), kas atrodas „Varavīksne”,  Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, kontakttālrunis: + 371 64563493; +371 26538388, fakss: +371 64563764, aicina pieteikties pretendentus cenu aptaujā "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam “Autostāvvietas un augļu koku dārza iežogojuma ierīkošana LRAC "Rasas pērles".

Līguma termiņš - līdz to pakalpojumu pilnīgai izpildei, kuru sniegšana tiks uzsākta laika periodā no 2017. 1.aprīlļa līdz 2017.gada 31.augustam.

Aptauja tiek veikta no 2017. gada 16. februāra līdz 2017.gada 16. martam.
Ieinteresētie pretendenti piedāvājumus var iesniegt Nodibinājumā „Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570, tālrunis + 371 64563493; +371 26538388, fakss: +371 64563764, darbdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 16.03.2017. plkst.15:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu nodibinājuma valdes loceklei Ilzei Andžai.

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par “Autostāvvietas un augļu koku dārza iežogojuma ierīkošanu LRAC "Rasas pērles"

"Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

1. Atbalsta pretendents: Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles

2. Nodokļa maksātāja numurs: 40008133922

3. Pasūtītāja adrese: „Varavīksne”,  Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu: Autostāvvietas un augļu koku dārza iežogojuma ierīkošana

5. Objekta vieta: „Varavīksne”,  Rugāju pagasts, Rugāju novads

6. Būvniecības pakalpojuma laiks: līdz 01.08.2017.

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 16.03.2017.

8. Tehniskā specifikācija

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji : Parametri (platība, perimetrs pēc būvprojekta)

  • Bruģēta autostāvlaukuma kopējā platība 325 m2.

  • Augļu koka dārza iežogošana perimetrs 180 m.

  • Citi parametri (jāatšifrē) atbilstoši būvprojektam.

9. Būvprojektā paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to ekvivalentiem. Materiāliem jābūt atbilstošiem ES standartiem un attiecīgi sertificētiem.

10. Iepirkuma priekšmeta finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

11. Piegādātāja atlases kritēriji:

Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabākais, piemērots tā vajadzībām, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Ekonomiski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc zemākās cenas kritērija.

12. Ar būvprojektu var iepazīties un papildus informācija pieejama iepriekš saskaņojot tikšanās laiku pa tālr. 29746454 vai adresē „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads.

13. Cenas veidošanās rādītāji: kopējā samaksa par būvniecības darbiem, ieskaitot piegādes un pakalpojumus, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildei, norādīta EUR, bez PVN.

14. Izpildītājs garantē LR likumdošanas normu darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumu ievērošanu objektos darbu izpildes laikā.

15. Izpildītājam ir vismaz viena gada darbības pieredze būvniecības jomā un ir reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā ar atbilstošu būvprakses sertifikātu.

16. Garantijas laiks: ne mazāk kā 2 gadi no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.

17. Prasības piedāvājuma noformēšanai: Piedāvājumu var sagatavot brīvā formā, norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, datorrakstā, valsts valodā, tam jābūt no paraksttiesīgās personas parakstītam.

18. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2017.gada 16.marta plkst.16.00 adresē: „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV – 4570

 

2017.gada 10.februārī

Pielikumā:  Projekta tehniskās un cenu specifikācijas veidlapa DOCX formātā

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.