Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Paldies par atbalstu 2023.gadā

Publicēts Piektdiena, 29 Decembris 2023

2023.gada nogalē sirsnīgi pateicamies par atbalstu un sadarbību:

Balvu un Tilžas  NMP brigāžu personālam, Balvu slimnīcas Bērnu slimību nodaļas kolektīvam, VUGD Balvu daļas darbiniekiem, VPLatgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa darbiniekiem, Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem, Balvu novada sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem, Latvijas Bērnu fondam, Centram Dardedze, Balvu novada domei un S.Kapteinei, D.Tutiņai, O.Siņicai, I. Puriņai-Eglītei, Velku biedrībai, OC Vision Rīgā, labdarības organizācijām Hjärta till Hjärta Zviedrijā un Star of Hope Somijā ,Artai Stepiņai un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, Gita Lindholm un Sören Lonngren  no  Ekenäs pilsētas Somijā,SIA “Auto AA” un A.Apšeniekam , Ē.Apšeniekam, “HOLM bank Latvia”SIA un J.Alvaterei, “Mēness aptiekas” farmaceitēm, AAS “BALTA” kolektīvam un A.Pušpuram, zv. advokātei I.Krampužai, SIA “Diogens audio” un I.Punculim, dr. Elīnai Kapteinei, Sabīnei Feldmanei, Dacei Paiderei- Trubņikai , “Ergo Latvija” un A.Daščenko, veikalam “Agre Sports” un Z.,M. Jaudzemiem, kafejnīcai “Velves” un Z.Lizinskai, Balvu Novada muzejam un I.Supei, picērijai “Zebra”, veikalu “Maxima”, “Tik-Tak”, ”PEPCO” ,“Litiņa”, “Balvu Bildes”, “Senda Dz”, “Mājai, Dārzam”, “RD Electronics”, “Ozolmājas” , “Rimi”, “TOP” darbiniekiem, Balvu un Rugāju pasta nodaļu darbiniecēm, Balvu BUB un M.Voicišam, Balvu peldbaseinam, SIA “Veskor” un V.Koržakovam, laikraksta “Vaduguns” kolektīvam, z/s “Ziediņi” un J.Kursītei Višķos, z/s “Užgava” un Korlašu ģimenei Balvu pagastā, z/s “Kotiņi” Šķilbēnu pagastā , z/s “Mežaines” un Vitai Zušai, z/s”Kapulejas” Larisai un Andrejam Klitončikiem, viesu nams “Paradīzes” Bērzkalnes pagastā, veikalam "Krokuss" un I.Šaicānei, SIA “Bermudi” un G.Pukam un Rīgas rūķim Denisam, SIA Škladi Kubulos, Kureti Cafe Balvos,  rančo “Ozolmājas ” un Sarmītei Ķirsonei – Korlašai, Balvu sākumskolai, ”veikalam “Zelta Rozes” un Ludmilai, Pēterim Knēģeriem, veikalam "Sandra", Guntim Laicānam, Balvu Tirgus labdarēm Guntai Pulkstenei, Elitai Keišai, Ņinai Razgulovai, Matrjonai Bleilei, Birutai Kiriļukai, Tāļa Korlaša ģimenei, Birutai Zaikovskai,  Paulai Lukstei,  Aigai Keiselei, Selvai Lielbārdei, Ilzītei Dokānei, Annai Zujānei, Kristīnei Baikovai ar mammu Anitu, Dacei Alsiņai, Ņinai Igaunei, Marinai un Aleksandram Ļitvinoviem, Gintai Krēmerei, Jānim un Grietai Znotiņiem, Zanei Keišai, Ludmilai Šupilovai, Nadīnai Apšeniecei, Annai Siliniecei, Evitai un Kristai Arulēm ,Sanitai Žukovskai, Larisai Bernei, Lailai Upmalei, Līgai Pešikai, Anetei Salmanei, Jurim Jefimovam, Līgai Bodrovai, Skaidrītei Gugānei, Diānai Zaļotovai, Inesei Pulkstenei un Arnim Jansonam,  Ievai Liepiņai, Evijai Sīlei, Agnesei Kuršinskai, Alisei Kondrjatukai, Ingrīdai Supei,  Anitai Tiltiņai, Ingum Kokorevičam, Līgai Ņilovai, Ritai Tokarevai, Indrai Zaķei Balvos, Agnesei Kašai Vīksnā, Rugāju un Lazdukalna pagastu pārvaldniecei Arnitai Kļaviņai, Sandrim un Astrīdai Puško, Kristīnei Tūmiņai, Ludmilai Romanovskai, Anatolija Jeromenoka ģimenei, Imantam Laganovskim, Kristīnei Melnei, Andrejam Saidānam, Lazdukalna pagasta saimnieciskās nodaļas vadītājam Intaram Stableniekam, Līnai Tarasovai, Viesturam Zušam, Dzintrai Tokai, Laimonim Plešam, Andrim Anckinam, Pēterim Gabrānam, Aivaram Galējam, Agitai Zošai, Mārim Sondaram, Dzidrai Šmagrei, Dacei Pasikovai, Irēnai Svilānei, Maritai Bogdanei, Ligitai Pugačai, Inārai Vušķeniecei, Inai Nikolajevai, Bērpils pusē- Ritmai Bondarei un Gunai Tūmiņai,  Inesei un Salvim Ločiem Krišjāņu pagastā, Joannai Valterei Tilžā, Larisai Kļaviņai Viļakā, Diandrai un Ingaram Ločmeļiem Valmierā, Sandas Skopānes un Kaspara Koka ģimenēm Gulbenes novadā, Lindai Stafeckai no Varakļāniem, Lindai Melnei Gaigalovā , Lāsmai Miglānei Lubānā, Karlīnai un Katei no Baldones, Mārtiņam Zušam, Kellijai, Jānim un Kintijai, Ilonai Zommerei, Fjodoram Harlamovam un Vladimiram, Dmitrijam un Helēnai Vinogradoviem, Natālijai un Sergejam, firmai GTWOOD un Keitai ar Romānu  no Rīgas , tālbraucējkapteinim Jurim no Teikas un visiem citiem labas gribas cilvēkiem , kuri savās domās un lūgšanās ir kopā ar mums. Īpaši pateicamies par sapratni un atbalstu centra darbinieku ģimenēm.

   Lai mums visiem Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gaišs un sirdssilts! Lai ticība, cerība un mīlestība ir kopā ar visiem šajā svētku laikā un Jaunajā 2024. gadā! Lai mierīgs debesjums , laimīgs un veiksmīgs Jaunais gads!

Latgales Reģionālā atbalsta centra “Rasas pērles” vārdā direktore Ilze Andža

 

Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadiena

Publicēts Piektdiena, 17 Novembris 2023

Maza mana tēvuzeme

Divu roku platumā.

Mīļa mana tēvu zeme

Divu roku siltumā.

Dziļa mana tēvu zeme

Visa mūža garumā.

/K.Skujenieks/

 

Paldies par atbalstu 2022.gadā

Publicēts Piektdiena, 06 Janvāris 2023

        Ar pateicību sakām sirsnīgu paldies par atbalstu un sadarbību 2022.gadā: 

Balvu un Tilžas  NMP brigāžu personālam, Balvu slimnīcas Bērnu nodaļas kolektīvam, VUGD Balvu daļas darbiniekiem, Balvu novada sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem, dr.Dacei Paiderei- Trubņikai, dr.Dagmārai Mūrniecei, Latvijas Bērnu fondam, Velku biedrībai, Ziedot.lv, labdarības organizācijai Hjärta till Hjärta,Guy Linde un viņa atbalsta komandai Ālandu salās, Artai Stepiņai un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, SIA “Auto AA” un A.Apšeniekam , Ē.Apšeniekam, “HOLM bank” un J.Alvaterei, “Mēness aptiekas” meitenēm, SIA “Diogens audio” un I.Punculim,   “Ergo Latvija” un A.Daščenko, veikalam “Agre Sports” un D., M.Jaudzemiem, kafejnīcai “Velves” un Z.Lizinskai, Balvu Novada muzejam un I.Supei, picērijai “Zebra”, veikalu “Maxima”, “Tik-Tak”, ”PEPCO” ,“Litiņa”, “Balvu Bildes”, “Senda Dz”, “Mājai, Dārzam”, “RD Electronics”, “Ozolmājas” , “Rimi”, “TOP” darbiniekiem, Balvu un Rugāju pasta nodaļu darbiniecēm, Balvu BUB un M.Voicišam, SIA AMATI un A.Andrejevam, Viktoram Kuzmam Kubulos, Balvu peldbaseinam, SIA “Veskor” un V.Koržakovam, Centram Dardedze, Balvu novada domei un S.Kapteinei, D.Tutiņai, O.Siņicai, VP Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa darbiniekiem, Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem,  laikraksta “Vaduguns” kolektīvam, zv. advokātei I.Krampužai, Rugāju un Lazdukalna pagastu darbiniekiem un pārvaldniecei Arnitai Pugačai, AAS “BALTA” darbiniecēm Indrai Ķerģei- Karikai , Jūlijai Iļjinai, Vinetai Sirmajai un Elīnai Melbergai , Sintijas Circenes ģimenei  Šķilbēnu pagastā, Olgas Andre ģimenei Kiprā, OC Vision Rīgā, Inesei Šaicānei un veikalam "Krokuss", SIA Bermudi, rūķim Denisam Rīgā, Vinogradovu ģimenei un "Laika banka" aktīvistiem Rīgā, Aleksandra Ļitvinova ģimenei, Ivetai Salcevičai Rīgā, Evai Rubenei Rēzeknes Sarkanajā krustā, Janīnai Kursītei Daugavpils novadā, Sia VLAKON valdei Rēzeknes novadā, Egonam Salmanim un Balvu mūzikas skolai, Guntim Apinim un veikalam “Sandra”, Ingrīdai un Līvai Supēm, Hardijam un Diānai Jeromāniem Naudaskalnā, Mārai Alksnei, Inesei Čibalai un Aijai no Alūksnes, Kr.Augstkalnei Krevicai, Kasparam  Kokam, Lindai Balodei no Gulbenes, SIA Škladi Kubulos, Kureti Cafe Balvos,  rančo “Ozolmājas ” un Sarmītei Ķirsonei – Korlašai, z/s “Mežaines” un Vitai Zušai, Aigaram un Ilonai Pušpuriem,  veikalam “Zelta Rozes”un Ludmilai, Pēterim Knēģeriem, Larisai un Andrejam Klitončikiem, Diānai Zaļotovai, Guntim Laicānam, Aleksejam Kovšovam , Guntai un Montai Ripām, Evai Pobedai, Inārai  Čakānei, Tamārai Ivanovai, Kristīnei Strapcānei, Ilzītei Dokānei, Dacei Alsiņai, Ņinai Igaunei, Nadeždai un Sergejam Tihomiroviem, Sanitai Balodei Zvanovai un Danielam Zvanovam, Initai Vanagai, Gintai Masai, Vjačeslavam Bulam, Jurim Jefimovam un Gunai Ušānei, Zanei Keišai, Ludmilai Šupilovai, Birutai Zaikovskai, Veltai Supei, Sanitai Balodei-Ivanovai, Nadīnai Zarembai, Annai Siliniecei, Dainim Maslovskim, Skaidrītei Gugānei, Valērijai un Jānim Nikolajeviem, Diānai Šulmeisterei, Sintijai Cibulei, Annai Lesniecei, Dacei Resnei, Lukstu ģimenei Balvos, Balvu sākumskolas 5.a klasei un audzinātājai Dinai Kravalei, Sandai Skopānei, Ludmilai Romanovskai, Imantam Laganovskim, Evitai un Kristai Arulēm, Diandrai Ločmelei, Intaram Stableniekam, Marutai Kalnejai, Zinaidai Ančai, Irēnai Svilānei, Marutai Birkovai, Andrim Anckinam, Vitālijam Useniekam, Aivaram Galejam, Rustamam Obidovam,Veltai Garajai, Liānai Auziņai, Ligitai Pugačai,Auseklim Kāpostiņam, Judītei Pasikovai,Inai Nikolajevai, Diānai Rusevičai,Janīnai Lesniecei, Lilitai Tūmiņai un visiem pārējiem labas gribas cilvēkiem , kuri savās domās un lūgšanās ir kopā ar mums. Īpaša pateicība par sapratni un atbalstu centra darbinieku ģimenēm. Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts 2023. gadā!

Latgales Reģionālā atbalsta centra “Rasas pērles” vārdā direktore Ilze Andža

 

Valsts Neatkarības atjaunošanas diena

Publicēts Ceturtdiena, 04 Maijs 2023

Es Dievam pateicos par to,

Ka piedzimt lemts bij'  Latvijā,

Kur mani katru vakaru

Vējš miegā ieaijā.

 

Man kāpu priežu sīkstums

Un jūras viļņu spīts

It visās dzīves gaitās 

Arvien ir nācis līdz.

/ Dz. Inkina-Paegle/

Latvijas svētku mēnesis- novembris

Publicēts Piektdiena, 11 Novembris 2022

Meitenes, iepiniet Latviju savās bizēs,

Savās tējas krūzēs lejiet

Kopā ar liepziediem,

Saniet kā bites un dziediet,

Piepildoties līdz saknēm

Ar apziņu- es esmu Latvija!

Zīmējiet sauli ar krītu uz asfalta

Katru dienu, ja vajadzīgs...

 

Puiši, turiet cieši savā dūrē

Latvijas spēku, lai nezūd-

Jums jāspēj to aiznest tālāk 

Kā lāpas liesmu, kā karogu,

Piepildoties līdz saknēm 

Ar apziņu- es esmu Latvija!

Esiet stalti kā ozoli, sargājiet mūsu zemi

Katru dienu no jauna, ja vajadzīgs...

/ Inta Svaža/

Mājas lapas iepriekšējais variants.