Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Paldies par atbalstu 2023.gadā

Publicēts Piektdiena, 29 Decembris 2023

2023.gada nogalē sirsnīgi pateicamies par atbalstu un sadarbību:

Balvu un Tilžas  NMP brigāžu personālam, Balvu slimnīcas Bērnu slimību nodaļas kolektīvam, VUGD Balvu daļas darbiniekiem, VPLatgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa darbiniekiem, Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem, Balvu novada sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem, Latvijas Bērnu fondam, Centram Dardedze, Balvu novada domei un S.Kapteinei, D.Tutiņai, O.Siņicai, I. Puriņai-Eglītei, Velku biedrībai, OC Vision Rīgā, labdarības organizācijām Hjärta till Hjärta Zviedrijā un Star of Hope Somijā ,Artai Stepiņai un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, Gita Lindholm un Sören Lonngren  no  Ekenäs pilsētas Somijā,SIA “Auto AA” un A.Apšeniekam , Ē.Apšeniekam, “HOLM bank Latvia”SIA un J.Alvaterei, “Mēness aptiekas” farmaceitēm, AAS “BALTA” kolektīvam un A.Pušpuram, zv. advokātei I.Krampužai, SIA “Diogens audio” un I.Punculim, dr. Elīnai Kapteinei, Sabīnei Feldmanei, Dacei Paiderei- Trubņikai , “Ergo Latvija” un A.Daščenko, veikalam “Agre Sports” un Z.,M. Jaudzemiem, kafejnīcai “Velves” un Z.Lizinskai, Balvu Novada muzejam un I.Supei, picērijai “Zebra”, veikalu “Maxima”, “Tik-Tak”, ”PEPCO” ,“Litiņa”, “Balvu Bildes”, “Senda Dz”, “Mājai, Dārzam”, “RD Electronics”, “Ozolmājas” , “Rimi”, “TOP” darbiniekiem, Balvu un Rugāju pasta nodaļu darbiniecēm, Balvu BUB un M.Voicišam, Balvu peldbaseinam, SIA “Veskor” un V.Koržakovam, laikraksta “Vaduguns” kolektīvam, z/s “Ziediņi” un J.Kursītei Višķos, z/s “Užgava” un Korlašu ģimenei Balvu pagastā, z/s “Kotiņi” Šķilbēnu pagastā , z/s “Mežaines” un Vitai Zušai, z/s”Kapulejas” Larisai un Andrejam Klitončikiem, viesu nams “Paradīzes” Bērzkalnes pagastā, veikalam "Krokuss" un I.Šaicānei, SIA “Bermudi” un G.Pukam un Rīgas rūķim Denisam, SIA Škladi Kubulos, Kureti Cafe Balvos,  rančo “Ozolmājas ” un Sarmītei Ķirsonei – Korlašai, Balvu sākumskolai, ”veikalam “Zelta Rozes” un Ludmilai, Pēterim Knēģeriem, veikalam "Sandra", Guntim Laicānam, Balvu Tirgus labdarēm Guntai Pulkstenei, Elitai Keišai, Ņinai Razgulovai, Matrjonai Bleilei, Birutai Kiriļukai, Tāļa Korlaša ģimenei, Birutai Zaikovskai,  Paulai Lukstei,  Aigai Keiselei, Selvai Lielbārdei, Ilzītei Dokānei, Annai Zujānei, Kristīnei Baikovai ar mammu Anitu, Dacei Alsiņai, Ņinai Igaunei, Marinai un Aleksandram Ļitvinoviem, Gintai Krēmerei, Jānim un Grietai Znotiņiem, Zanei Keišai, Ludmilai Šupilovai, Nadīnai Apšeniecei, Annai Siliniecei, Evitai un Kristai Arulēm ,Sanitai Žukovskai, Larisai Bernei, Lailai Upmalei, Līgai Pešikai, Anetei Salmanei, Jurim Jefimovam, Līgai Bodrovai, Skaidrītei Gugānei, Diānai Zaļotovai, Inesei Pulkstenei un Arnim Jansonam,  Ievai Liepiņai, Evijai Sīlei, Agnesei Kuršinskai, Alisei Kondrjatukai, Ingrīdai Supei,  Anitai Tiltiņai, Ingum Kokorevičam, Līgai Ņilovai, Ritai Tokarevai, Indrai Zaķei Balvos, Agnesei Kašai Vīksnā, Rugāju un Lazdukalna pagastu pārvaldniecei Arnitai Kļaviņai, Sandrim un Astrīdai Puško, Kristīnei Tūmiņai, Ludmilai Romanovskai, Anatolija Jeromenoka ģimenei, Imantam Laganovskim, Kristīnei Melnei, Andrejam Saidānam, Lazdukalna pagasta saimnieciskās nodaļas vadītājam Intaram Stableniekam, Līnai Tarasovai, Viesturam Zušam, Dzintrai Tokai, Laimonim Plešam, Andrim Anckinam, Pēterim Gabrānam, Aivaram Galējam, Agitai Zošai, Mārim Sondaram, Dzidrai Šmagrei, Dacei Pasikovai, Irēnai Svilānei, Maritai Bogdanei, Ligitai Pugačai, Inārai Vušķeniecei, Inai Nikolajevai, Bērpils pusē- Ritmai Bondarei un Gunai Tūmiņai,  Inesei un Salvim Ločiem Krišjāņu pagastā, Joannai Valterei Tilžā, Larisai Kļaviņai Viļakā, Diandrai un Ingaram Ločmeļiem Valmierā, Sandas Skopānes un Kaspara Koka ģimenēm Gulbenes novadā, Lindai Stafeckai no Varakļāniem, Lindai Melnei Gaigalovā , Lāsmai Miglānei Lubānā, Karlīnai un Katei no Baldones, Mārtiņam Zušam, Kellijai, Jānim un Kintijai, Ilonai Zommerei, Fjodoram Harlamovam un Vladimiram, Dmitrijam un Helēnai Vinogradoviem, Natālijai un Sergejam, firmai GTWOOD un Keitai ar Romānu  no Rīgas , tālbraucējkapteinim Jurim no Teikas un visiem citiem labas gribas cilvēkiem , kuri savās domās un lūgšanās ir kopā ar mums. Īpaši pateicamies par sapratni un atbalstu centra darbinieku ģimenēm.

   Lai mums visiem Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gaišs un sirdssilts! Lai ticība, cerība un mīlestība ir kopā ar visiem šajā svētku laikā un Jaunajā 2024. gadā! Lai mierīgs debesjums , laimīgs un veiksmīgs Jaunais gads!

Latgales Reģionālā atbalsta centra “Rasas pērles” vārdā direktore Ilze Andža

 

Mājas lapas iepriekšējais variants.