Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Ir sācies 2022.gads

Publicēts Piektdiena, 28 Janvāris 2022

Jaunais kalendārais gads ir sācies . Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju, attālinātā darba specifiku saistībā ar covid-19  izplatības ierobežošanu,  atbalsta centrā darbs klātienē turpinās. Turpinām realizēt valsts programmas no vardarbības cietušu bērnu un pieaugušo personu rehabilitācijā, sniedzam maksas pakalpojumus.  Ikdiena darbā  ir ienesusi korekcijas, jo slimība ir skārusi ikviena darbinieka ģimeni. Bet mūsu klienti to neizjūt, jo  notiek gan konsultācijas, gan nodarbības, gan dažādas aktivitātes, tiek uzturētas mācību prasmes.  Un par to var pārliecināties, piesekojot mūsu Facebook kontam : Rasas pērles-Latgales Reģionālais atbalsta centrs, kuru šogad brīvprātīgi ar jaunu informāciju papildina mūsu bijusī kolēģe Ginta Masa – paldies viņai par atbalstu. Kopā ar klientiem esam ģimeniski sagaidījuši Jauno gadu : bija pat Balvu sponsores Līgas Penneres sarūpētais svētku salūts ,par kuru jūsmoja visi apkārtnes iedzīvotāji.   Mūsu veidotās ledus skulptūras rotā centra apstādījumus, bērnu gatavotā pica priecē pašu meistaru punčus. Brīvajā laikā bērni  vizinājās ar ragaviņām un pikojās centra teritorijā, tīrīja sniegu no ietvēm un pagalmā.  Bērni motivācijas pasākumos apmeklēja Balvu peldbaseinu, baudīja ziemas priekus Šķilbēnu pagasta Balkanu kalnos, ieguva izglītojošu pieredzi Gulbenes interaktīvajā muzejā “Dzelzceļš un tvaiks”. Pie klientiem 2 reizes bija superbaltās samojedu meitenes Dora un Sani kopā ar saimnieci Ingrīdu –kanisterapijas nodarbības pie mums ir ļoti iemīļotas. Un tad vēl – Ziemassvētku un Jaunā gada dāvanu saņemšanas laiks janvārī turpinājās .Sirsnīgi pateicamies OC VISION komandai par ziedotajām mantām, no kurām visvairāk izmantotā pašreiz ir jaunais viedtālrunis. Negaidīts pārsteigums mums bija saņemtais sūtījums no Lielbritānijā dzīvojošās novadnieces Unas Lauskinieces ģimenes. Sirdij kļūst silti, ja kāds novērtē darbu un atbalsta ikdienas rūpēs. Paldies visiem ziedotājiem vēlreiz. Lai izdevies Tīģera gads!

Paldies par atbalstu 2021.gadā

Publicēts Piektdiena, 17 Decembris 2021

  Šī dažādiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem bagātā gada izskaņā sakām sirsnīgu paldies par atbalstu un sadarbību:

Balvu un Tilžas  NMP brigāžu personālam, Balvu slimnīcas Bērnu nodaļas kolektīvam, VUGD Balvu daļai, Balvu novada sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem, dr. Edītei Gorkinai, dr.Dacei Paiderei- Trubņikai, dr. Līgai Lupkinai, Genādijam Dmitrijevam , zv. advokātei Zitai Kravalei, dziedātājai un dziesmu autorei Diānai Černei, Mans Robots komandai Rīgā, Velku biedrībai, Ziedot.lv, labdarības organizācijai Hjärta till Hjärta,Guy Linde un viņa atbalsta komandai Ālandu salās, Zigurdam Beinertam no Latvijas Lauvu kluba sadarbībā ar kolēģiem Norvēģijā, Sören, Gitai un Ekenäs pilsētas luterāņu draudzei Somijā, Artai Stepiņai un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, SIA “Auto AA” un A.Apšeniekam , Ē.Apšeniekam, “HOLM bank” un J.Alvaterei, “Mēness aptiekas” meitenēm, SIA “Diogens audio” un I.Punculim,   “Ergo Latvija” un A.Daščenko, veikalam “Agre Sports” un D., M.Jaudzemiem, kafejnīcai “Velves” un Z.Lizinskai, Balvu Novada muzejam un I.Supei, picērijai “Zebra”, veikalu “Maxima”, “Tik-Tak”, ”PEPCO” ,“Litiņa”, “Balvu Bildes”, “Senda Dz”, “Mājai, Dārzam”, “RD Electronics”, “Ozolmājas” , “Rimi”, “TOP” darbiniekiem, Balvu un Rugāju pasta nodaļu darbiniecēm, Balvu BUB un M.Voicišam, SIA AMATI un A.Andrejevam, Balvu peldbaseinam, SIA “Veskor” un V.Koržakovam, būvinspektoriem A. Pužulim un A.Auzānei, Latvijas Bērnu fondam, Centram Dardedze, Balvu novada domei un S.Kapteinei, D.Tutiņai, VP Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa darbiniekiem, Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem, zv. advokātei I.Krampužai, Rugāju pagasta pārvaldes darbiniekiem A.Pugačai, L.Kravalei, L.Cepurniecei, G.Grigānei, rančo “Ozolmājas ” un Sarmītei Ķirsonei – Korlašai, z/s “Mežaines” un Vitai Zušai, AAS “BALTA” darbiniecēm Indrai Ķerģei- Karikai , Jūlijai Iļjinai, Venerandai Riučai, Vinetai Sirmajai, Elīnai Melbergai,  Jura Ločmana ģimenei, Aigaram un Ilonai Pušpuriem,  Ludmilai un Pēterim Knēģeriem, Larisai un Andrejam Klitončikiem, Diānai Zaļotovai, Aleksejam Kovšovam , Guntai un Montai Ripām, Guntim Laicānam, Sandrim un Astrīdai Puško, Larisai un Lolitai Bernēm, Danielai Borisovai, Katrīnai Bukšai, Intai Eņģei, Evai Pobedai, Dzidrai Sērmūkšai, Evijai Liberei,  Jūlijai Lukinai, Paulai Lukstei, Līgai Resnei, Inārai  Čakānei, Tamārai Ivanovai, Kristīnei Pušpurei-Bērziņai, Ilzītei Dokānei, Dagnim Grīnam, Līgai Ņilovai, Ingai Kokorevičai, Dacei Alsiņai, Ņinai Igaunei, Sandrai Igaunei, Sarmītei Ozoliņai, Aļonai Pennerei, Nadeždai Tihomirovai, Lienei Vanagai, Indrai Ķerģei, Annai Kindzulei, Larisai Katalimovai, Jurim Katalimovam, Guntaram Kokam, Zanei Keišai, Eduardam Lesniekam, Marinai Ļitvinovai, Ivetai Šlapakovai, Sanitai Balodei-Ivanovai, Nadīnai Zarembai, Annai Siliniecei, Dainim Maslovskim, Skaidrītei Gugānei, Zaigai Kozlovskai, Līgai Kozlovskai, Inesei Pulkstenei, Valērijai Nikolajevai, Ainai Sirmacei, Nadeždai Tihomirovai, Anitai Tiltiņai, Antrai Vilciņai, Ludmilai Romanovskai, Imantam Laganovskim, Janai Briedei ,Ārijai Freimanei, Evitai Arulei, Guntim Gorbackim,  Kristīnei un Aigaram Meļņiem,  Skaidrītei Šubeniecei, Agnesei Tripanei, Elīzai Lukstei, Inesei Svelpei, Jānim Useniekam, Birutai Zaikovskai, Ņinai Ļeļei, Ilzei Romanovskai,  Marijai Švekerei, Dzidrai Šmagrei, Jāzepam Mārtuševam, Andrim Laganovskim, Intaram Stableniekam, Zinaidai Ančai, Zinaidai Bokai, Agitai Zošai,  Irēnai Svilānei, Lucijai Dobrovoļskai, Genovefai Masai,  Dzintrai Tokai, Marutai Birkovai, Uldim Anckinam, Janīnai Lesniecei, Karīnai Fjodorovai, Inai Nikolajevai, Dzintrai Kaļvai, Astrīdai Rakickai, Pēterim Gabrānam, Kristīnei Augstkalnei un Sandai Skopānei, vetaptiekas “Pie Ilzes” kolektīvam Gulbenē, Janīnai Zutei Rēzeknē  un visiem pārējiem labas gribas cilvēkiem , kuri savās domās un lūgšanās ir kopā ar mums. Īpaša pateicība par sapratni un atbalstu centra darbinieku ģimenēm. Lai kopā ar mums visiem šajā svētku laikā un Jaunajā 2022.gadā ir Ticība, Cerība un Mīlestība!

Jaunais mācību gads ir sācies

Publicēts Otrdiena, 28 Septembris 2021

Nu re, jau 1.septembris klāt! Bijām parūpējušies, lai tas paliek atmiņā: bērni saņēma personalizētus lineālus, bet sociālie audzinātāji – šokolādi enerģijai. Un vakarā bija disenīte! Tik ātri pagāja vasara! Mēs atpūtāmies, peldējāmies un sportojām, nodarbībās apguvām brīnišķīgas lietas, čakli rūpējāmies par savu apkārtni, katru nedēļu devāmies motivācijas pasākumos ārpus centra. Visjautrāk gāja lāzertaga izbraucienos Kubulu pagastā, patika vizināties pa Balvu ezeru ar plostu “Vilnītis” , spēlēt mūzikas instrumentus un dziedāt pie G.Igauņa mūzikas instrumentu muzejā, vizināties zirga mugurā un droškā Tilžā, apskatīt dažādus dzīvniekus rančo “Ozolmājas”Balvu pagastā, mieloties ar karamelēm Madonas pusē, izzināt dzelzceļa vēsturi Gulbenē, izstaigāt Lubānas ezera mitrāja takas. Tagad sākas nopietnāks periods. Visiem skolas vecuma bērniem “Rasas pērlēs” ir jāuztur mācību prasmes. Tāpēc ir izmaiņas dienas režīmā, lai vairāk laika var veltīt mācībām un nodarbībām. Septembrī radoši darbojāmies ar krāsainajām smiltīm, sportiskā noskaņā atzīmējām tēvu dienu, rūpējāmies par jaunu dekoru pie centra – rudens auto. Un ,protams, braucām motivācijas pasākumos ārpus centra, kamēr negantās slimības, kas visiem  ierobežojusi pārvietošanos, dēļ nav jāpaliek savā centra teritorijā. Lai visiem turas veselība un slimošana iet secen!

 

Latvenergo Saules paneļu konkursa rezultāti

Publicēts Otrdiena, 23 Novembris 2021

Ir noslēdzies “AS “Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai” konkurss. Mūsu centra un vēl 3 organizāciju projekta pieteikumi konkursā “AS “Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai” ir apstiprināti. Projektā pieteiktajai Atbalsta mājai tik uzlikti saules paneļi. Esam priecīgi satraukti un pateicīgi par atbalstu.

Vasaras izskaņā

Publicēts Otrdiena, 31 Augusts 2021

Skolas brīvlaika un vasaras izskaņā centrā bērnu aktivitātes turpinās. Mēs čakli darbojamies ar dažādiem dabas materiāliem, sportojam – mums ir sava mazā Olimpiāde, sekojot līdzi olimpisko spēļu norisei Japānā. Arī šogad tāpat kā iepriekš svinam Vispasaules kaķu dienu . Tiek īpaši godināta mūsu centra Murlīze; nodarbībās bērni zīmē, krāso un gatavo Murlīzes figūru. Joprojām braucam motivācijas pasākumos ārpus centra. Bērniem īpaši patika G. Igauņa mūzikas instrumentu muzeja apmeklējums. Tur bija iespēja līdzdarboties G.Igaunim, spēlējot dažādus mūzikas instrumentus un dziedot. Vasaras izskaņa “Rasas pērlēs” ir arī āra darbu laiks- jāgrābj nopļautā zāle, jāuztur kārtībā centra apkārtne. Un vēl- jāizgatavo jauni āra dekoru elementi. Visi centra iemītnieki- kā lielie, tā mazie pieliek savu roku ikdienas darbos, lai atrašanās šeit būt patīkama. Augustā atkal saņēmām “Giving for Latvia” dāvinājuma grāmatas : Hedvigas Montgomerijas “Bērnudārza laiks” , kas ir 2 iepriekšējo  autores izdevumu turpinājums par vecāku saskarsmi ar bērniem. Paldies “Giving for Latvia” par regulāro atbalstu, mūsu izzinošās bibliotēkas papildināšanā!

Mājas lapas iepriekšējais variants.