Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

GFL dāvinājums

Publicēts Piektdiena, 18 Marts 2022

Atkal esam saņēmuši izglītojošas grāmatas no Giving for Latvija Lielbritānijā ar Latvijas Bērnu fonda starpniecību.  Sirsnīgs paldies par doto iespēju izmantot visas Hedvigas Montgomerijas latviešu valodā izdotās grāmatas veiksmīgai bērnu audzināšanai , šoreiz par to, cik svarīgs ir pamatskolas vecuma laiks bērna dzīvē, kā vecākam būt atbalstošam. Priecājamies arī par A.Fāberes un E.Mazlišas "Kā runāt ar bērniem,lai bērni klausītos un kā klausīties,lai bērni runātu".  Abi izdevumi ir vērtīgs ieguvums ne tikai speciālistiem, bet arī to bērnu vecākiem, kas atrodas centrā. 

Turpinām darbu projektā

Publicēts Otrdiena, 01 Marts 2022

        Arī šogad esam ieguvuši finansējumu, lai atbalstītu sociāli mazaizsargātas ģimenes bērnu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšanā, pilnveidojot vecāku aprūpes prasmes. Projektā ieplānotas 4 mērķa grupas: 

1) Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī. Mērķis- sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma posmā, sagatavojot sievieti dzemdībām, pilnveidojot viņas ikdienas prasmes. Bērna līdz 3,5 gadu vecumam likumiskajam pārstāvim pilnveidosim maza bērna aprūpes ikdienas prasmes , izglītosim par bērna emocionālo audzināšanu, drošās piesaistes nozīmi. Veicināsim bērna pareizu motoro attīstību, muskulatūras tonusa normalizēšanu. Zīdaiņa vecākiem mācīsim pareizi veikt ikdienas aktivitātes , lai mazinātu iespēju veidoties asimetrijai, muskulatūras tonusa disbalansam. Stiprināsim pieaugušā pašapziņu. Katrai ģimenei paredzētas 4 psihologa konsultācijas, 3 stundas nedēļā sociālā darbinieka konsultācijas, medicīnas māsas un fizioterapeita atbalsts. Klientiem tiks nodrošināta 4 x ēdināšana dienā un medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības. Tiks piesaistīti brīvprātīgie. Šī aktivitāte ir turpinājums rezultatīvajam darbam iepriekšējo gadu projektos, guvusi pozitīvas atsauksmes no klientu ievietotājiem.

2) WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību. Ambulatoras siltās smilšu kastes (WSB) konsultācijas ar dabas vides estētikas ( DVE) metodes izmantošanu notiks ar mērķi uzlabot bērnu ar uzvedības traucējumiem sociālās saskarsmes iemaņas, pilnveidojot viņu mācīšanās un dzīves prasmes, padziļinot bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, harmonizējot personību, izmantojot ciklisku kārtību, kas atbalsta cilvēka vispārējo attīstību, mazina spriedzi, veicina organisma pašregulācijas procesus. Rezultātā notiek personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Katram bērnam programma paredz 4 konsultācijas.

3 ) DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem notiks 4 reizes mēnesī ar mērķi padziļināt bērnu mijiedarbību ar dabas materiāliem, mazināt trauksmi, veicināt organisma pašregulācijas procesus.

4) grupu kanisterapija bērniem ar mērķi atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt iecietību, paškontroli un neatkarību, paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, mazināt hiperaktivitāti, uzlabot koncentrēšanās spēju notiks 3 reizes mēnesī . Nodarbībās piedalīsies centrā esošie bērni, kam nepieciešams atvērt iekšējos resursus , lai celtu pašapziņu, veicinātu iniciatīvu, pozitīvi iedarbotos uz problemātisko uzvedību. 

Paldies par atbalstu 2021.gadā

Publicēts Piektdiena, 17 Decembris 2021

  Šī dažādiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem bagātā gada izskaņā sakām sirsnīgu paldies par atbalstu un sadarbību:

Balvu un Tilžas  NMP brigāžu personālam, Balvu slimnīcas Bērnu nodaļas kolektīvam, VUGD Balvu daļai, Balvu novada sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem, dr. Edītei Gorkinai, dr.Dacei Paiderei- Trubņikai, dr. Līgai Lupkinai, Genādijam Dmitrijevam , zv. advokātei Zitai Kravalei, dziedātājai un dziesmu autorei Diānai Černei, Mans Robots komandai Rīgā, Velku biedrībai, Ziedot.lv, labdarības organizācijai Hjärta till Hjärta,Guy Linde un viņa atbalsta komandai Ālandu salās, Zigurdam Beinertam no Latvijas Lauvu kluba sadarbībā ar kolēģiem Norvēģijā, Sören, Gitai un Ekenäs pilsētas luterāņu draudzei Somijā, Artai Stepiņai un Malmes pilsētas S:t Mikaels baznīcas dāmu klubam Zviedrijā, SIA “Auto AA” un A.Apšeniekam , Ē.Apšeniekam, “HOLM bank” un J.Alvaterei, “Mēness aptiekas” meitenēm, SIA “Diogens audio” un I.Punculim,   “Ergo Latvija” un A.Daščenko, veikalam “Agre Sports” un D., M.Jaudzemiem, kafejnīcai “Velves” un Z.Lizinskai, Balvu Novada muzejam un I.Supei, picērijai “Zebra”, veikalu “Maxima”, “Tik-Tak”, ”PEPCO” ,“Litiņa”, “Balvu Bildes”, “Senda Dz”, “Mājai, Dārzam”, “RD Electronics”, “Ozolmājas” , “Rimi”, “TOP” darbiniekiem, Balvu un Rugāju pasta nodaļu darbiniecēm, Balvu BUB un M.Voicišam, SIA AMATI un A.Andrejevam, Balvu peldbaseinam, SIA “Veskor” un V.Koržakovam, būvinspektoriem A. Pužulim un A.Auzānei, Latvijas Bērnu fondam, Centram Dardedze, Balvu novada domei un S.Kapteinei, D.Tutiņai, VP Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa darbiniekiem, Balvu novada pašvaldības policijas darbiniekiem, zv. advokātei I.Krampužai, Rugāju pagasta pārvaldes darbiniekiem A.Pugačai, L.Kravalei, L.Cepurniecei, G.Grigānei, rančo “Ozolmājas ” un Sarmītei Ķirsonei – Korlašai, z/s “Mežaines” un Vitai Zušai, AAS “BALTA” darbiniecēm Indrai Ķerģei- Karikai , Jūlijai Iļjinai, Venerandai Riučai, Vinetai Sirmajai, Elīnai Melbergai,  Jura Ločmana ģimenei, Aigaram un Ilonai Pušpuriem,  Ludmilai un Pēterim Knēģeriem, Larisai un Andrejam Klitončikiem, Diānai Zaļotovai, Aleksejam Kovšovam , Guntai un Montai Ripām, Guntim Laicānam, Sandrim un Astrīdai Puško, Larisai un Lolitai Bernēm, Danielai Borisovai, Katrīnai Bukšai, Intai Eņģei, Evai Pobedai, Dzidrai Sērmūkšai, Evijai Liberei,  Jūlijai Lukinai, Paulai Lukstei, Līgai Resnei, Inārai  Čakānei, Tamārai Ivanovai, Kristīnei Pušpurei-Bērziņai, Ilzītei Dokānei, Dagnim Grīnam, Līgai Ņilovai, Ingai Kokorevičai, Dacei Alsiņai, Ņinai Igaunei, Sandrai Igaunei, Sarmītei Ozoliņai, Aļonai Pennerei, Nadeždai Tihomirovai, Lienei Vanagai, Indrai Ķerģei, Annai Kindzulei, Larisai Katalimovai, Jurim Katalimovam, Guntaram Kokam, Zanei Keišai, Eduardam Lesniekam, Marinai Ļitvinovai, Ivetai Šlapakovai, Sanitai Balodei-Ivanovai, Nadīnai Zarembai, Annai Siliniecei, Dainim Maslovskim, Skaidrītei Gugānei, Zaigai Kozlovskai, Līgai Kozlovskai, Inesei Pulkstenei, Valērijai Nikolajevai, Ainai Sirmacei, Nadeždai Tihomirovai, Anitai Tiltiņai, Antrai Vilciņai, Ludmilai Romanovskai, Imantam Laganovskim, Janai Briedei ,Ārijai Freimanei, Evitai Arulei, Guntim Gorbackim,  Kristīnei un Aigaram Meļņiem,  Skaidrītei Šubeniecei, Agnesei Tripanei, Elīzai Lukstei, Inesei Svelpei, Jānim Useniekam, Birutai Zaikovskai, Ņinai Ļeļei, Ilzei Romanovskai,  Marijai Švekerei, Dzidrai Šmagrei, Jāzepam Mārtuševam, Andrim Laganovskim, Intaram Stableniekam, Zinaidai Ančai, Zinaidai Bokai, Agitai Zošai,  Irēnai Svilānei, Lucijai Dobrovoļskai, Genovefai Masai,  Dzintrai Tokai, Marutai Birkovai, Uldim Anckinam, Janīnai Lesniecei, Karīnai Fjodorovai, Inai Nikolajevai, Dzintrai Kaļvai, Astrīdai Rakickai, Pēterim Gabrānam, Kristīnei Augstkalnei un Sandai Skopānei, vetaptiekas “Pie Ilzes” kolektīvam Gulbenē, Janīnai Zutei Rēzeknē  un visiem pārējiem labas gribas cilvēkiem , kuri savās domās un lūgšanās ir kopā ar mums. Īpaša pateicība par sapratni un atbalstu centra darbinieku ģimenēm. Lai kopā ar mums visiem šajā svētku laikā un Jaunajā 2022.gadā ir Ticība, Cerība un Mīlestība!

Ir sācies 2022.gads

Publicēts Piektdiena, 28 Janvāris 2022

Jaunais kalendārais gads ir sācies . Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju, attālinātā darba specifiku saistībā ar covid-19  izplatības ierobežošanu,  atbalsta centrā darbs klātienē turpinās. Turpinām realizēt valsts programmas no vardarbības cietušu bērnu un pieaugušo personu rehabilitācijā, sniedzam maksas pakalpojumus.  Ikdiena darbā  ir ienesusi korekcijas, jo slimība ir skārusi ikviena darbinieka ģimeni. Bet mūsu klienti to neizjūt, jo  notiek gan konsultācijas, gan nodarbības, gan dažādas aktivitātes, tiek uzturētas mācību prasmes.  Un par to var pārliecināties, piesekojot mūsu Facebook kontam : Rasas pērles-Latgales Reģionālais atbalsta centrs, kuru šogad brīvprātīgi ar jaunu informāciju papildina mūsu bijusī kolēģe Ginta Masa – paldies viņai par atbalstu. Kopā ar klientiem esam ģimeniski sagaidījuši Jauno gadu : bija pat Balvu sponsores Līgas Penneres sarūpētais svētku salūts ,par kuru jūsmoja visi apkārtnes iedzīvotāji.   Mūsu veidotās ledus skulptūras rotā centra apstādījumus, bērnu gatavotā pica priecē pašu meistaru punčus. Brīvajā laikā bērni  vizinājās ar ragaviņām un pikojās centra teritorijā, tīrīja sniegu no ietvēm un pagalmā.  Bērni motivācijas pasākumos apmeklēja Balvu peldbaseinu, baudīja ziemas priekus Šķilbēnu pagasta Balkanu kalnos, ieguva izglītojošu pieredzi Gulbenes interaktīvajā muzejā “Dzelzceļš un tvaiks”. Pie klientiem 2 reizes bija superbaltās samojedu meitenes Dora un Sani kopā ar saimnieci Ingrīdu –kanisterapijas nodarbības pie mums ir ļoti iemīļotas. Un tad vēl – Ziemassvētku un Jaunā gada dāvanu saņemšanas laiks janvārī turpinājās .Sirsnīgi pateicamies OC VISION komandai par ziedotajām mantām, no kurām visvairāk izmantotā pašreiz ir jaunais viedtālrunis. Negaidīts pārsteigums mums bija saņemtais sūtījums no Lielbritānijā dzīvojošās novadnieces Unas Lauskinieces ģimenes. Sirdij kļūst silti, ja kāds novērtē darbu un atbalsta ikdienas rūpēs. Paldies visiem ziedotājiem vēlreiz. Lai izdevies Tīģera gads!

Latvenergo Saules paneļu konkursa rezultāti

Publicēts Otrdiena, 23 Novembris 2021

Ir noslēdzies “AS “Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai” konkurss. Mūsu centra un vēl 3 organizāciju projekta pieteikumi konkursā “AS “Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai” ir apstiprināti. Projektā pieteiktajai Atbalsta mājai tik uzlikti saules paneļi. Esam priecīgi satraukti un pateicīgi par atbalstu.

Mājas lapas iepriekšējais variants.