Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Projekts „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni”

Publicēts Pirmdiena, 19 Janvāris 2015

Tāds droši vien ir katra cilvēka un visas sabiedrības sapnis. Tāds ir arī nosaukums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projektam, līguma Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/018/061, kura realizācija uzsākta Latgales Reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles” 2014. gada oktobrī. Projektu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

Nodibinājuma speciālisti jau vairāk kā piecus gadus veic krīzes situācijā nonākušu un vardarbībā cietušu bērnu rehabilitāciju. Latgales Reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles” no 2009.gada līdz 2014.gadam valsts apmaksātu rehabilitāciju saņēmuši 1176 bērni pēc 30 un 60 dienu programmas un 179 viņus pavadošās personas. Taču pēc rehabilitācijas bērni visbiežāk nonāk atpakaļ iepriekšējā vidē un vairumā gadījumu vardarbība ģimenē turpinās. 

Projekta mērķis ir sekmēt vardarbības mazināšanos ģimenēs. Mērķa grupa - vardarbībā cietušas un vardarbību veikušas personas, t.sk.invalīdi.

Projekta ietvaros nodibinājuma speciālisti, izmantojot pasaules un mūsu valsts institūciju labās prakses piemērus, sava ikdienas darba un agrāk ieviesto projektu pieredzi, izstrādās un ieviesīs rehabilitācijas programmu, kas nodrošinās kompleksu pieeju vardarbības ģimenē mazināšanai un novēršanai, kura apvienos gan vardarbībā cietušo personu rehabilitāciju, gan arī darbu ar ģimenēm un vardarbību veikušajām personām. Rehabilitācijas programmas izstrādes un ieviešanas darba grupu vada nodibinājuma LRAC „Rasas pērles” valdes locekle Ilze Andža. Mērķa grupām tiks nodrošinātas psihologa, psihoterapeita, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas, saskarsmes prasmju apguve, „darba terapija”, kā arī citas metodes. Projektā tiks izmantotas citu institūciju programmās iestrādātās idejas aktuālajā jomā, piemēram, Allažu krīzes centra programma, kurā mērķtiecīgs darbs ar ģimeni rehabilitācijas iestādē piedāvā risinājumus divos galvenajos virzienos: 1) ģimenes resursu izpēte ar iespējām sniegt detalizētas rekomendācijas, lai pasargātu bērnu no tālākas vardarbības ; 2) tieša, mērķtiecīga ģimenes resursu attīstīšana, modelējot „parastas” savstarpējās saskarsmes un kopīga laika pavadīšanas situācijas reālos apstākļos, papildinot un pilnveidojot tās, bet novēršot dublēšanos.

Projekta galvenās aktivitātes ir izstrādāt vardarbībā ģimenē cietušu personu un vardarbību veikušu personu rehabilitācijas programmu, integrējot tajā darba terapiju, sagatavot metodiskos materiālus programmas ieviešanai, pielāgot un papildināt materiālo bāzi programmas ieviešanai, veikt personāla apmācību, kā arī aprobēt un ieviest izstrādāto programmu, veicot kompleksu darbu ar mērķa grupas ģimenēm - 72 vardarbībā cietušām un 12 vardarbību veikušām personām.

Projekta partneri ir nodibinājums "Centrs Valdardze", Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests un biedrība „Mans patvērums”.

LRAC „Rasas pērles” 2014.gada 28.oktobrī notika projekta atklāšanas seminārs. Par problēmas aktualitāti liecina tas, ka uz semināru bija ieradušies interesenti ne tikai no Rugāju, Balvu, Viļakas un Baltinavas novadiem, bet arī no Alūksnes, Krustpils, Madonas, Kokneses un citām vietām. Šobrīd notiek rehabilitācijas programmas izstrāde, bet jau decembrī tiks uzsākta mērķa grupas atlase, kurā aicināti aktīvi iesaistīties sociālie dienesti, Bāriņtiesas un izglītības iestādes.

Rehabilitācijas programmas aprobācija un ieviešana notiks no 2015.gada janvāra līdz decembrim.
R.Hrustaļova,
projekta vadītāja
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild LRAC „Rasas pērles”.

Mājas lapas iepriekšējais variants.