Svarīga informācija

Pakalpojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums, nepieciešami 2 līguma eksemplāri. Pakalpojuma līgums bērnam ir pieejams šeit. Pakalpojuma līgums pavadošai personai ir pieejams šeit. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas abus līguma eksemplārus jānogādā LRAC "Rasas pērles". Sīkāka informācija, zvanot direktorei Ilzei Andžai 64563493 vai 26538388.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks 64563494
Diennakts mob. 26538388
Fax. 64563764

Informācija

Valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušiem bērniem nodrošinām iepriekš vienojoties par bērna ievietošanu institūcijā.
Nepieciešamā dokumentācija bērna ievietošanai institūcijā

Sācies projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”

Publicēts Trešdiena, 26 Marts 2014

2013.gada sociālās palīdzības sniegšanas projekta laikā tika gūts apstiprinājums tam, ka iedzīvotāju dzīves kvalitāti var mainīt, mērķtiecīgi iedarbojoties uz apziņu, stiprinot un atbalstot sarežģītās dzīves situācijās. Tāpēc ir vitāli nepieciešams turpināt šo darbu - motivēt , mācīt un atbalstīt cilvēkus mainīt ieradumus, tādējādi palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, mazinot vardarbību ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Šī gada jaunais projekts ir iesāktā darba turpinājums. Projekta mērķis ir veicināt vardarbības mazināšanos ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Tajā tiks iesaistītas 30 no vardarbības cietušas personas ( kā sievietes, tā vīrieši) un atbalsta centrā rehabilitāciju izejošo bērnu vecāki ( 13).

Vardarbībā cietušo bērnu vecāki „vecāku atbalsta mājā” pavadīs 3 dienas un katrs saņems  pa 2 psihologa un 2 sociālā darbinieka konsultācijām . No vardarbības cietušās personas „Rasas pērlēs ”dzīvos 30 dienas, saņemot 5 psihologa un 4 sociālā darbinieka konsultācijas katra. Psihologu konsultāciju laikā mērķa grupas iegūs jaunas sociālas iemaņas un prasmes- zināšanas par bērnu emocionālo audzināšanu un drošas piesaistes veidošanu, dzīvi bez atkarībām, apgūs elementāras saskarsmes prasmes, mācīsies meklēt palīdzību pie speciālistiem un paši sev palīdzēt u.c. Sociālais darbinieks vadīs nodarbības elementāru sadzīves prasmju apgūšanā: ēdiena gatavošanā, mājokļa uzkopšanā, rūpēm par tīru un kārtīgu apģērbu, mācīs meklēt interesēm un spējām atbilstošu darbu, organizēt saturīgu brīvo laiku ģimenē, dzīvot bez atkarībām. Mērķa grupu dalībniekiem pēc nepieciešamības tiks ierādīti datorlietošanas pamati. Pastāvīgi ar šīm personām strādās sociālie audzinātāji: vadīs mājturības ( piem. šūšana, adīšana, tamborēšana, galda klāšanas un ģērbšanās kultūra u.c.), tehniskās ( piem. sīkie remontdarbi mājās, velosipēdu remonts, kokapstrādes nodarbes u.c.) un darba terapijas ( sēšana, stādīšana, ravēšana, laistīšana, gatavās ražas novākšana u.c.) nodarbības. Darba terapija ir būtiska rehabilitācijas sastāvdaļa, tā notiks katru dienu 2 stundas. Nodarbības tiks organizētas tā, lai mērķa grupu dalībniekus izglītotu par savstarpējo attiecību veidošanu ģimenē starp pieaugušajiem un bērniem, pieaugušajiem un pieaugušajiem, bērnu starpā, attīstītu saskarsmes prasmes un iemaņas un veicinātu sadarbību, lai attīstītu sadzīves prasmes, celtu mērķa grupu personu pašapziņu, veicinātu veselīga dzīves veida piekopšanu, motivētu strādāt ģimenes un sabiedrības labā.

Projekts „Sociālās palīdzības sniegšana” sadarbībā ar nodibinājumu Fonds „Ziedot” tiks īstenots līdz 2014.gada 31. decembrim.

Mēs par veseliem un skaistiem zobiem!

Publicēts Pirmdiena, 03 Marts 2014

18.februāra rītā pie centra galvenās ieejas piestāja mobilais Mutes veselības centra autobusiņš. Jau nedēļu iepriekš bērni zināja par šo vizīti, tāpēc pastiprināti rūpējās par savu zobu tīrību. Daudziem bērniem zobārsta apmeklējums saistās ar nepatīkamām emocijām, tāpēc tie , kuriem nebija bail, pie zobu higiēnistes Sintijas Ķikustes no Gulbenes gāja pirmie.

Redzot savus draugus smaidošus iznākot pēc zobu higiēnas procedūras, sadūšojās arī tie, kuri sākumā nemaz nevēlējās iet pie speciālistes. Visas dienas garumā vairāk kā 20 bērni uzticējās Sintijai, ļāva veikt zobu higiēnas procedūras.Viņa informēja gan pašus bērnus, gan sociālos darbiniekus-gadījuma vadītājus par to, kuriem bērniem pēc atgriešanās no atbalsta centra obligāti būtu jāapmeklē zobārsts savā dzīves vietā. Centra speciālisti to ierakstīs arī bērnu rehabilitācijas noslēguma formās.

Mēs pateicamies par atbalstu un sapratni Sintijai un ceram, ka atbalsta centra Konsultāciju daļas vadītājas Sandras Ķikustes ierosinājums šādu sadarbību ar Mutes veselības centru turpināt, piepildīsies.

Tagad – arī koka dekoratīvā iededzināšana

Publicēts Piektdiena, 21 Februāris 2014

Pateicoties pērnā gada projektam „Sociālās palīdzības sniegšana”, atbalsta centram bija iespēja iegādāties koka dekoratīvās iededzināšanas aparātus. Vecāku atbalsta mājas kokapstrādes nodarbību telpā tagad zēniem un meitenēm ir iespēja realizēt savu koka glezniņas redzējumu un pašiem izvēlēties, kādus rakstus un zīmes viņi iededzinās.

Derīgus padomus pirmajā nodarbes reizē sniedza Rugāju novada vidusskolas skolotājs Juris Bleiders, viņam palīdzēja sociālais audzinātājs Raivis Mik-Griņevičs.

Kā friziersalonā

Publicēts Pirmdiena, 03 Marts 2014

Parasti piektdienās atbalsta centrs organizē bērniem motivācijas pasākumu. Šoreiz ciemos pie bērniem pieteicās meistare Una Kalniņa no Rīgas. Centra zāle pārtapa par frizētavas salonu. Veselas 7 stundas meitenēm un zēniem meistare grieza matus un veidoja modernas frizūras. Līdztekus Una bērniem stāstīja par skaistumkopšanas knifiņiem. Parasti uzskata, ka frizēšanās ir meiteņu lieta.

Dzīvē pierādījās, ka puišiem frizēšanās ir ne mazāk svarīgs notikums. Priecīgs satraukums virmoja gaisā visu piektdienu, bet modernie matu griezumi priecē bērnus vēl joprojām. Mūsu bērnu sirsnīgs paldies Unai par kopā pavadīto laiku un skaistajām pārvērtībām!

Pateicības pasākums "Rasas pērlēs"

Publicēts Piektdiena, 21 Februāris 2014

14. februārī, Valentīndienā, LRAC „”Rasas pērles” kārtējo reizi uz rīta pateicības kafiju ciemos gaidīja savus atbalstītājus. Lai gan no visiem uzaicinātājiem tikai 13 cilvēki varēja izbrīvēt laiku un atbraukt, mēs patiesi priecājāmies satikt Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini un dārznieci Daigu Morozu, Lazdukalna pagasta saimniecības daļas vadītāju Dzidru Šmagri, zemnieku saimniecības „Dālders”pārstāvi Irēnu Paideri, Lazdukalna pagasta feldšeri Irēnu Svilāni ar dzīvesbiedru Juri , Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigādes inspektoru Alekseju Kovšovu, SIA „Rimi Latvija” veikala „Superneto” vadītājai Veltu Supi, „Best Līzings” pārstāvi Eināru Karaļkovu, „Agre Elektro” Balvu veikala vadītāju Zaigu Jaudzemu, laikraksta „Vaduguns ” žurnālisti Irēnu Tušinsku, z/s "Ozolu mājas" pārstāvi balvenieti Pēteri Knēģeri un Ilgoni Punculi no firmas „Diogens Audio”. „Rasas pērļu” direktore Ilze Andža atzīmēja katra ciemiņa ieguldījumu centra iemītnieku atbalstā.

Runājot par iepriekšējā gada neiepriecinošo statistiku, klātesošie uzzināja, ka 2013. gadā centrā rehabilitāciju saņēma 248 bērni, kopā ar viņiem bija 31 pavadošā persona. Visvairāk bērni cietuši no emocionālās vardarbības ( 182 ) un pamešanas novārtā ( 110) savā ģimenē. 49 gadījumos notikusi fiziska vardarbība ģimenē, 4 gadījumos bērns cietis no seksuālas vardarbības ģimenē,14 gadījumos bijušas aizdomas par seksuālu vardarbību ģimenē, 12 gadījumos bērni ievietoti centrā ar aizdomām par seksuālu vardarbību ārpus ģimenes. Parasti vardarbības veidi savā starpā savijas: fiziskā ar emocionālo, seksuālā ar emocionālo un fizisko utt. Visapdraudētākie ir bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam. Vardarbīgākas pret bērniem bijušas sievietes ( 214). Pērn realizētā projekta ietvaros atbalsta centra Vecāku mājā dzīvojušas un rehabilitāciju saņēmušas 28 vardarbībā cietušas sievietes, tur pabijuši arī 13 centrā rehabilitēto bērnu vecāki, kas saņēma speciālistu konsultācijas.

Lai ciemiņi pārliecinātos par daudzajām iespējām, ko saviem klientiem piedāvā „Rasas pērles”, viesiem izrādīja centra telpas, un ,protams, viņi apmeklēja jauno Vecāku atbalsta māju. Tajā dzīves prasmju daļā visi piedalījās sveču marmorizēšanas nodarbībā       un koka dekoratīvās iededzināšanas nodarbībā. Kopā būšanas noslēgumā ciemiņiem radās daudz jautājumu par kolektīva ikdienu, par finansējuma piesaistīšanu, par nepieciešamo atbalstu turpmāk. Vēlot izturību un panākumus , solot sadarboties arī turpmāk, pateicības pasākuma dalībnieki atvadījās. Mēs sakām „paldies” saviem atbalstītājiem un viņu ģimenēm par sapratni, vēlam veiksmi, veselību un enerģiju ieceru realizēšanā .

Vairāk rakstu...

Mājas lapas iepriekšējais variants.